Bosch GST 150 CE User Manual – Page 181

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

فارسى
|
181
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (25.1.16)
یا
و
متعلقات
تعویض
الکتریکی،
ابزار
تنظیم
از
قبل
باتری
یا
و
کشیده
برق
از
را
دوشاخه
آن،
گذاشتن
کنار
از
ایمنی
پیشگیری
اقدامات
این
رعایت
.
کنید
خارج
آنرا
.
کند
می
جلوگیری
الکتریکی
ابزار
ناخواسته
افتادن
راه
دسترس
از
استفاده،
عدم
صورت
در
را
الکتریکی
ابزار
ناوارد
افراد
که
ندهید
اجازه
.
نگهدارید
دور
کودکان
اند،
نخوانده
را
راهنما
دفترچه
این
که
اشخاصی
یا
و
در
الکتریکی
ابزار
گرفتن
قرار
.
کنند
کار
دستگاه
این
با
.
است
خطرناک
تجربه
بی
و
ناوارد
افراد
دست
باشید
مواظب
.
کنید
مراقبت
خوب
الکتریکی
ابزار
از
گیر
و
کرده
کار
خوب
دستگاه
متحرک
های
قسمت
که
الکتریکی
ابزار
قطعات
که
کنید
دقت
همچنین
.
نکند
آسیب
قطعات
.
نباشند
دیده
آسیب
یا
و
شکسته
بسیاری
علت
.
کنید
تعمیر
کار
به
شروع
از
قبل
را
دیده
الکتریکی
ابزارهای
از
کامل
مراقبت
عدم
کاری،
سوانح
از
.
باشد
می
خوب
که
برشی
ابزار
.
نگهدارید
تمیز
و
تیز
را
برش
ابزار
در
کمتر
برخوردارند،
تیز
های
لبه
از
و
شده
مراقبت
.
باشند
می
هدایت
قابل
بهتر
و
کرده
گیر
کار
قطعه
دستگاه
روی
که
ابزاری
متعلقات،
الکتریکی،
ابزارهای
جزوه
این
دستورات
مطابق
را
غیره
و
شوند
می
نصب
دستگاه
این
مدل
با
که
گیرید
کار
به
طوری
راهنما
نوع
و
کاری
شرایط
به
همچنین
.
باشند
داشته
تناسب
کاری
موارد
برای
برقی
ابزار
کاربرد
.
کنید
توجه
کار
شرایط
میتواند
است،
نشده
گرفته
نظر
در
آن
برای
که
.
شود
منجر
را
خطرناکی
سرویس
ای
حرفه
متخصصین
به
فقط
الکتریکی
ابزار
تعمیر
برای
این
.
کنید
استفاده
اصل
یدکی
وسائل
از
و
کرده
رجوع
.
گردد
تضمین
شما
دستگاه
ایمنی
که
شد
خواهد
باعث
های
اره
با
رابطه
در
ایمنی
نکات
بر
عمود
متعلقات
تماس
امكان
خود،
كار
نوع
به
بسته
چنانچه
رؤیت
قابل
كه
(
ساختمان
داخل
)
برق
های
كابل
با
ابزار
باشد،
داشته
وجود
برقی
ابزار
خود
كابل
یا
و
نیستند
دار
عایق
سطوح
و
دسته
محل
از
را
برقی
ابزار
بایستی
هادی
كه
كابلی
و
سیم
با
تماس
.
بگیرید
دست
در
آن
های
بخش
به
را
برق
جریان
تواند
می
است،
برق
جریان
.
شود
گرفتگی
برق
باعث
و
دهد
انتقال
نیز
دستگاه
فلزی
ها
راهنمائی
و
ایمنی
نکات
سایر
کاربرد
نحوه
با
رابطه
در
.
نگهدارید
دور
اره
تیغه
اطراف
از
را
دستهایتان
.
نکنید
نزدیک
کار
قطعه
زیر
قسمت
به
را
خود
دست
.
شد
خواهد
جراحت
باعث
اره
تیغه
با
تماس
کار
قطعه
به
بودن
روشن
حال
در
تنها
را
برقی
ابزار
روی
ابزار
است
ممکن
اینصورت
غیر
در
.
کنید
نزدیک
پس
)
زدن
ضربه
باعث
و
کرده
گیر
کار
قطعه
در
دستگاه
.
شود
دستگاه
(
زدن
کردن
اره
هنگام
پایه
صفحه
که
باشید
داشته
توجه
در
اره
تيغه
اگر
.
گیرد
قرار
قطعه
روی
مطمئن
بطور
ضربه
باعث
یا
و
بشکند
است
ممکن
کند،
گیر
کار
قطعه
.
شود
دستگاه
(
زدن
پس
)
برگشتی
تیغه
و
کرده
خاموش
را
برقی
ابزار
کار،
انجام
از
بعد
که
کنید
خارج
قطعه
برش
داخل
از
هنگامی
را
اره
از
ترتیب
بدین
.
باشد
شده
متوقف
کاملا
دستگاه
و
آید
می
بعمل
جلوگیری
دستگاه
(
زدن
پس
)
زدن
ضربه
.
بگذارید
کنار
مطمئن
بطور
را
برقی
ابزار
میتوانید
.
کنید
استفاده
نقص
بی
و
سالم
های
اره
تیغه
از
تنها
برش
بشکنند،
است
ممکن
کند
و
دار
تاب
های
اره
تیغه
.
شوند
زدن
پس
به
منجر
یا
دهند
قرار
منفی
تأثیر
تحت
را
وارد
با
را
اره
تیغه
دستگاه،
کردن
خاموش
از
بعد
اره
تیغه
.
نکنید
متوقف
آن،
به
جانبی
فشار
آوردن
زدن
پس
باعث
یا
و
بشکند
دیده،
آسیب
است
ممکن
.
شود
دستگاه
تأسیسات،
پنهان
برق
سیمهای
و
ها
لوله
یافتن
برای
کنید
استفاده
آن
مناسب
ردیاب
های
دستگاه
از
تأسیسات
کارهای
های
شرکت
با
نیاز
صورت
در
و
های
سیم
با
تماس
.
بگیرید
تماس
محل
ساختمان
.
شود
گرفتگی
برق
یا
و
سوزی
آتش
باعث
میتواند
برق
.
شود
انفجار
ایجاد
باعث
تواند
می
گاز
لوله
دیدن
آسیب
گرفتگی
برق
یا
و
خسارت
باعث
آب،
لوله
شدن
سوراخ
.
میشود
به
کار
قطعه
صورتیکه
در
.
کنید
محکم
را
کار
قطعه
شده
محکم
گیره
بوسیله
یا
و
نگهدارنده
تجهیزات
وسیله
اینکه
تا
میشود،
داشته
نگه
تر
مطمئن
کار
قطعه
باشد،
.
شود
نگهداشته
دست
بوسیله
دستگاه
تا
کنید
صبر
برقی
ابزار
گذاشتن
کنار
از
قبل
ملحقات
و
ابزار
.
بایستد
حرکت
و
کار
از
کامل
بطور
کنترل
و
کرده
گیر
کار
قطعه
به
است
ممکن
دستگاه
.
شود
خارج
شما
دست
از
برقی
ابزار
الکتریکی،
ابزار
روی
بر
کاری
هرگونه
انجام
از
پیش
.
بکشید
بیرون
برق
پریز
داخل
از
آنرا
اتصال
دوشاخه
.
باشد
نظر
مورد
برش
اندازه
از
بلندتر
نباید
اره
تیغه
باریک
اره
یک
از
تنگ
های
گوشه
کردن
اره
جهت
.
کنید
استفاده
حاصل
اطمینان
اره
تیغه
محکم
نشست
و
افتادن
جا
از
باشد،
نگرفته
قرار
محکم
بطور
اره
تیغه
چنانچه
.
کنید
.
شود
شما
جراحت
باعث
و
افتاده
بیرون
است
ممکن
نگه
طوری
اره
ِ
تیغه
خروج
هنگام
به
را
برقی
ابزار
مجروح
آن
خروج
اثر
در
حیوانات
یا
و
اشخاص
که
دارید
.
نشوند
و
ها
رنگ
مانند
مصالحی
و
مواد
غبار
و
گرد
معدنی
مواد
ها،
چوب
از
برخی
سرب،
حاوی
روکارهای
ممکن
و
باشند
مضر
سلامتی
برای
میتوانند
فلزات
و
مجاری
های
بیماری
سبب
یا
و
آلرژی
بروز
باعث
است
حاوی
مواد
با
کار
.
باشند
زا
سرطان
یا
و
شده
تنفسی
.
شود
انجام
متخصص
افراد
توسط
باید
منحصراً
آزبست،
خور
در
و
مناسب
مکش
دستگاه
یک
از
الامکان
حتی
.
کنید
استفاده
(
کار
قطعه
)
ماده
هوای
تهویه
از
شما
کار
محل
که
باشید
داشته
توجه
.
باشد
برخوردار
کافی
فیلتر
درجه
با
ایمنی
تنفسی
ماسک
از
میشود
توصیه
.
کنید
استفاده
P2
با
رابطه
در
خود
کشور
در
معتبر
مقررات
و
قوانین
به
.
کنید
توجه
کاری
قطعات
و
مواد
از
استفاده
بعمل
جلوگیری
خود
کار
محل
در
غبار
و
گرد
تجمع
از
.
شوند
مشتعل
آسانی
به
توانند
می
غبار
و
گرد
.
آورید
g
s
t
1
5
0
c
e
_
f
a
_
1
6
0
9
9
2
A
2
B
V
_
0
0
4
.
i
n
d
d
1
8
1
gst150ce_fa_160992A2BV_004.indd 181
2
6
.
0
1
.
2
0
1
6
0
8
:
4
9
:
4
4
26.01.2016 08:49:44