Bosch GST 150 CE User Manual – Page 182

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

182
|
فارسى
1 609 92A 2BV | (25.1.16)
Bosch Power Tools
فارسى
عمومی
ایمنی
های
راهنمائی
الکتریکی
ابزارهای
برای
را
ها
راهنمائی
و
ایمنی
دستورات
همه
این
رعایت
عدم
از
ناشی
اشتباهات
.
بخوانید
سوختگی
گرفتگی،
برق
باعث
است
ممکن
ایمنی
دستورات
.
شود
شدید
های
جراحت
سایر
یا
و
آینده
برای
را
ها
راهنمائی
و
ایمنی
های
هشدار
همه
.
کنید
نگهداری
خوب
میشود،
صحبت
«
الکتریکی
ابزار
»
از
راهنما
این
در
جا
هر
ابزارهای
یا
و
(
برق
سیم
با
)
الکتریکی
ابزارهای
منظور
.
باشد
می
(
برق
سیم
بدون
)
دار
باطری
الکتریکی
کار
محل
ایمنی
کافی
نور
به
مجهز
و
مرتب
تمیز،
را
خود
کار
محل
باعث
میتواند
نور
کم
و
نامرتب
کار
محیط
.
نگهدارید
.
شود
کاری
سوانح
انفجار
خطر
آن
در
که
هایی
محیط
در
الکتریکی
ابزار
با
بخارهای
و
گازها
مایعات،
حاوی
و
داشته
وجود
جرقه
الکتریکی
های
ابزار
.
نکنید
کار
باشد،
محترقه
گرفتن
آتش
باعث
توانند
می
که
کنند
می
ایجاد
هایی
.
شوند
هوا
در
موجود
غبارهای
و
گرد
افراد
سایر
و
کودکان
الکتریکی،
ابزار
با
کار
هنگام
شما
حواس
صورتیکه
در
.
نگهدارید
دور
دستگاه
از
را
شما
دست
از
دستگاه
کنترل
است
ممکن
شود،
پرت
.
شود
خارج
الکتریکی
ایمنی
داشته
تناسب
برق
پریز
با
باید
الکتریکی
ابزار
دوشاخه
مبدل
.
ندهید
دوشاخه
در
تغییری
هیچگونه
.
باشد
اتصال
دارای
الکتریکی
ابزار
با
همراه
نباید
دوشاخه
تغییر
و
اصل
های
دوشاخه
.
شود
استفاده
زمین
به
و
الکتریکی
شوک
خطر
مناسب،
پریزهای
و
نشده
داده
.
کنند
می
کم
را
گرفتگی
برق
اتصال
سیم
به
متصل
قطعات
با
بدنی
تماس
از
یخچال
و
برقی
اجاق
شوفاژ،
لوله،
مانند
زمین
به
و
سطوح
با
بدنی
تماس
صورت
در
.
کنید
خودداری
با
شما
تماس
همچنین
و
زمین
به
اتصال
دارای
قطعات
.
یابد
می
افزایش
گرفتگی
برق
خطر
زمین،
آب
نفوذ
.
نگهدارید
دور
رطوبت
و
باران
از
را
دستگاه
.
میدهد
افزایش
را
الکتریکی
شوک
خطر
الکتریکی،
ابزار
به
ابزار
حمل
چون
کارهائی
برای
دستگاه
سیم
از
دوشاخه
کردن
خارج
یا
و
آن
کردن
آویزان
الکتریکی،
مقابل
در
را
دستگاه
کابل
.
نکنید
استفاده
برق
از
متحرک
های
بخش
و
تیز
های
لبه
روغن،
حرارت،
یا
و
دیده
آسیب
های
کابل
.
نگهدارید
دور
دستگاه
.
میدهند
افزایش
را
الکتریکی
شوک
خطر
خورده
گره
میکنید،
کار
باز
محیط
در
الکتریکی
ابزار
با
صورتیکه
در
باز
محیط
برای
که
کنید
استفاده
رابطی
کابل
از
تنها
محیط
برای
مناسب
رابط
های
کابل
.
باشد
مناسب
نیز
.
کنند
می
کم
را
گرفتگی
برق
خطر
باز،
اماکن
و
محیط
در
برقی
ابزار
با
کار
لزوم
صورت
در
نشتی
و
خطا
جریان
حفاظتی
کلید
یک
از
باید
مرطوب،
استفاده
(
زمین
با
اتصال
کننده
قطع
کلید
)
زمین
نشتی
و
خطا
جریان
حفاظتی
کلید
از
استفاده
.
کنید
.
دهد
می
کاهش
را
گرفتگی
برق
خطر
زمین
اشخاص
ایمنی
رعایت
کنید
دقت
خود
کار
به
کنید،
جمع
خوب
را
خود
حواس
در
.
کنید
کار
الکتریکی
ابزار
با
کامل
هوش
و
فکر
با
و
و
الکل
مخدر،
مواد
صورتیکه
در
یا
و
خستگی
صورت
.
نکنید
کار
الکتریکی
ابزار
با
اید،
کرده
استفاده
دارو
میتواند
الکتریکی،
ابزار
با
کار
هنگام
توجهی
بی
لحظه
یک
.
باشد
داشته
همراه
به
شدیدی
های
جراحت
همواره
ایمنی
عینک
از
و
شخصی
ایمنی
تجهیزات
از
ماسک
مانند
ایمنی
تجهیزات
از
استفاده
.
کنید
استفاده
و
ایمنی
کلاه
لغزش،
ضد
ایمنی
های
کفش
ایمنی،
خطر
الکتریکی،
ابزار
با
کار
نوع
با
متناسب
ایمنی
گوشی
.
ميدهد
کاهش
را
شدن
مجروح
ناخواسته
بطور
الکتریکی
ابزار
که
باشید
مواظب
در
دستگاه
دوشاخه
کردن
وارد
از
قبل
.
نیفتد
بکار
حمل
یا
و
آن
برداشتن
باطری،
به
آن
اتصال
برق،
پریز
خاموش
الکتریکی
ابزار
که
کنید
دقت
باید
دستگاه،
شما
انگشت
دستگاه
حمل
هنگام
صورتیکه
در
.
باشد
حالت
در
را
دستگاه
یا
و
باشد
وصل
و
قطع
دکمه
روی
.
آید
پیش
کاری
سوانح
است
ممکن
بزنید،
برق
به
روشن
همه
باید
الکتریکی،
ابزار
کردن
روشن
از
قبل
دستگاه
روی
از
را
ها
آچار
و
کننده
تنظیم
ابزارهای
چرخنده
های
بخش
روی
که
آچارهائی
و
ابزار
.
بردارید
.
شوند
جراحت
ایجاد
باعث
میتوانند
دارند،
قرار
دستگاه
داشته
قرار
عادی
حالت
در
باید
شما
بدن
وضعیت
کرده
انتخاب
خود
برای
مطمئنی
جای
کار
برای
.
باشد
می
ترتیب
این
به
.
کنید
حفظ
همواره
را
خود
تعادل
و
بهتر
منتظره
غیر
های
وضعیت
در
را
الکتریکی
ابزار
توانید
.
باشید
داشته
کنترل
تحت
گشاد
های
لباس
پوشیدن
از
.
بپوشید
مناسب
لباس
و
لباس
موها،
.
کنید
خودداری
آلات
زینت
حمل
و
دستگاه
چرخش
حال
در
های
بخش
از
را
ها
دستکش
آلات
زینت
و
بلند
موی
گشاد،
های
لباس
.
نگهدارید
دور
گیر
دستگاه
چرخش
حال
در
های
قسمت
در
است
ممکن
.
کنند
یا
و
غبار
و
گرد
مکش
وسائل
میتوانید
صورتیکه
در
نصب
دستگاه
به
را
غبار
و
گرد
کننده
جمع
وسیله
نصب
درست
وسائل
این
که
شوید
مطمئن
باید
کنید،
و
گرد
مکش
وسائل
از
استفاده
.
شوند
می
استفاده
و
.
میکند
تر
زیاد
غبار
و
گرد
برابر
در
را
شما
مصونیت
غبار
و
الکتریکی
ابزار
از
صحیح
استفاده
آن
از
مراقبت
خودداری
دستگاه
روی
زیاد
فشار
کردن
وارد
از
آن
با
مناسب
الکتریکی
ابزار
از
کاری،
هر
برای
.
کنید
باعث
مناسب
الکتریکی
ابزار
گرفتن
بکار
.
کنید
استفاده
اطمینان
با
و
بهتر
دستگاه
توان
از
بتوانید
که
میشود
.
کنید
استفاده
بیشتر
از
برقی،
ابزار
وصل
و
قطع
کلید
در
ایراد
صورت
در
توان
نمی
که
الکتریکی
ابزار
.
نکنید
استفاده
دستگاه
تعمیر
باید
و
بوده
خطرناک
کرد،
وصل
و
قطع
را
آنها
.
شوند
g
s
t
1
5
0
c
e
_
f
a
_
1
6
0
9
9
2
A
2
B
V
_
0
0
4
.
i
n
d
d
1
8
2
gst150ce_fa_160992A2BV_004.indd 182
2
6
.
0
1
.
2
0
1
6
0
8
:
4
9
:
4
4
26.01.2016 08:49:44