Bosch GST 150 CE User Manual – Page 39

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Nederlands |
39
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
»
Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.
Het binnendringen van water in het elektrische gereed-
schap vergroot het risico van een elektrische schok.
»
Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het
elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of
om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de
kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en be-
wegende gereedschapdelen.
Beschadigde of in de war
geraakte kabels vergroten he
t risico van een elektrische
schok.
»
Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap
werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die
voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.
Het gebruik
van een voor gebruik buitensh
uis geschikte verlengkabel
beperkt het risico van een elektrische schok.
»
Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een
vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aard-
lekschakelaar te gebruiken.
Het gebruik van een aardlek-
schakelaar vermindert het risico van een elektrische
schok.
Veiligheid van personen
»
Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand
te werk bij het gebruik van het elektrische gereed-
schap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer
u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of
medicijnen.
Een moment van onoplettendheid bij het ge-
bruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige ver-
wondingen leiden.
»
Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag al-
tijd een veiligheidsbril.
Het dragen van persoonlijke be-
schermende uitrusting zoal
s een stofmasker, slipvaste
werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescher-
ming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elek-
trische gereedschap, vermindert het risico van verwondin-
gen.
»
Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het
elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de
stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en
voordat u het gereedschap oppakt of draagt.
Wanneer u
bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger
aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap in-
geschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot
ongevallen leiden.
»
Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels
voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.
Een
instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het
gereedschap kan tot verwondingen leiden.
»
Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg
ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.
Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onver-
wachte situaties beter
onder controle houden.
»
Draag geschikte kleding. Dr
aag geen loshangende kle-
ding of sieraden. Houd har
en, kleding en handschoe-
nen uit de buurt van bewegende delen.
Loshangende
kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende
delen worden meegenomen.
»
Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen
kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te ver-
zekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden ge-
bruikt.
Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het ge-
vaar door stof.
Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik
van elektrische gereedschappen
»
Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw
werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische
gereedschap.
Met het passende elektrische gereedschap
werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaci-
teitsbereik.
»
Gebruik geen elektrisch
gereedschap waarvan de
schakelaar defect is.
Elektrisch gereedschap dat niet
meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet
worden gerepareerd.
»
Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit
het elektrische gereedschap voordat u het gereed-
schap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap
weglegt.
Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld
starten van het elektrische gereedschap.
»
Bewaar niet-gebruikte el
ektrische gereedschappen
buiten bereik van kinderen.
Laat het gereedschap niet
gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd
zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.
Elektri-
sche gereedschappen zijn ge
vaarlijk wanneer deze door
onervaren personen worden gebruikt.
»
Verzorg het elektrische ge
reedschap zorgvuldig. Con-
troleer of bewegende delen van het gereedschap cor-
rect functioneren en niet vastklemmen en of onderde-
len zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de
werking van het elektrische gereedschap nadelig
wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen
voor het gebruik repareren.
Veel ongevallen hebben hun
oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschap-
pen.
»
Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en
schoon.
Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereed-
schappen met scherpe snijka
nten klemmen minder snel
vast en zijn gemakke
lijker te geleiden.
»
Gebruik elektrisch gereed
schap, toebehoren, inzetge-
reedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzin-
gen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de
uit te voeren werkzaamheden.
Het gebruik van elektri-
sche gereedschappen voor andere dan de voorziene toe-
passingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.
Service
»
Laat het elektrische gereedschap alleen repareren
door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen
met originele vervan
gingsonderdelen.
Daarmee wordt
gewaarborgd dat de veilighe
id van het gereedschap in
stand blijft.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 39 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM