Bosch GST 150 CE User Manual – Page 40

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

40
| Nederlands
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Veiligheidsvoorschriften voor
decoupeerzagen
»
Houd het gereedschap aan de geïsoleerde greepvlak-
ken vast als u werkzaamheden uitvoert waarbij het in-
zetgereedschap verborgen stroomleidingen of de ei-
gen stroomkabel kan raken.
Contact met een onder
spanning staande leiding ka
n ook metalen delen van het
gereedschap onder spanning zetten en tot een elektrische
schok leiden.
Overige veiligheidsvoorschriften en
tips voor de werkzaamheden
»
Houd uw handen uit de buurt van de plaats waar wordt
gezaagd. Grijp niet onder het werkstuk.
Bij aanraking
van het zaagblad best
aat verwondingsgevaar.
»
Beweeg het elektrische gereedschap alleen ingescha-
keld naar het werkstuk.
Anders bestaat er gevaar voor
een terugslag als het inzetgereedschap in het werkstuk
vasthaakt.
»
Let erop dat de voetplaat bij het zagen stabiel ligt.
Een
schuin zaagblad kan breken
of tot een terugslag leiden.
»
Schakel het elektrische gereedschap na beëindiging
van de werkzaamheden uit en trek het zaagblad pas uit
de zaagsnede nadat het gereedschap tot stilstand is ge-
komen.
Zo voorkomt u een terugslag en kunt u het elektri-
sche gereedschap ve
ilig neerleggen.
»
Gebruik alleen onbeschadigde zaagbladen die hele-
maal in orde zijn.
Verbogen of niet-scherpe zaagbladen
kunnen breken, het zagen negatief beïnvloeden of een te-
rugslag veroorzaken.
»
Rem het zaagblad na het uitschakelen niet af door er
aan de zijkant tegen te drukken.
Anders kan het zaag-
blad beschadigd worden, breken of een terugslag veroor-
zaken.
»
Gebruik een geschikt detectieapparaat om verborgen
stroom-, gas- of waterleiding
en op te sporen of raad-
pleeg het plaatselijke energie- of waterleidingbedrijf.
Contact met elektrische leidingen kan tot brand of een
elektrische schok leiden. Besc
hadiging van een gasleiding
kan tot een explosie leiden. Breuk van een waterleiding
veroorzaakt materiële schade en kan een elektrische
schok veroorzaken.
»
Zet het werkstuk vast.
Een met spanvoorzieningen of een
bankschroef vastgehouden we
rkstuk wordt beter vastge-
houden dan u met uw hand kunt doen.
»
Wacht tot het elektrische gereedschap tot stilstand is
gekomen voordat u het neerlegt.
Het inzetgereedschap
kan vasthaken en dit kan tot
het verlies van de controle
over het elektrische gereedschap leiden.
»
Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische
gereedschap de stekker uit het stopcontact.
»
Het zaagblad mag niet langer
zijn dan nodig is voor de
gewenste zaagsnede. Gebruik voor het zagen van nau-
we bochten een smal zaagblad.
»
Controleer of het zaagblad stevig vastzit.
Een los zaag-
blad kan uit de zaaghouder vallen en kan u verwonden.
»
Houd het elektrische gereedschap bij het uitwerpen
van het zaagblad zo, dat er geen personen of dieren ge-
wond worden door het
uitgeworpen zaagblad.
»
Stof van materialen zoals loodhoudende verf, enkele
houtsoorten, mineralen en metaal kunnen schadelijk
voor de gezondheid zijn en
tot allergische reacties,
luchtwegaandoeningen en/of kanker leiden.
Asbest-
houdend materiaal mag alleen door daartoe bevoegde vak-
mensen worden bewerkt.
Gebruik indien mogelijk een
voor het materiaal geschik-
te stofafzuiging.
Zorg voor een goede ventilatie van de werkplek.
Er wordt geadviseerd om een ademmasker met filter-
klasse P2 te dragen.
Neem de in uw land geldende voorschriften voor de te be-
werken materialen in acht.
»
Voorkom ophoping van stof op de werkplek.
Stof kan
gemakkelijk ontbranden.
»
Let op de netspanning! De spanning van de stroombron
moet overeenkomen met de gegevens op het type-
plaatje van het elektrische gereedschap. Met 230 V
aangeduide elektrische gereedschappen kunnen ook
met 220 V worden gebruikt.
»
Om energie te besparen, schakelt u het elektrische gereed-
schap alleen in wanneer u het gebruikt.
»
De op het machinehuis aangebrachte beschermbeugel
(zie afbeelding 15, pagina 193) voorkomt onbedoeld
aanraken van het zaagblad tijdens de werkzaamheden
en mag niet worden verwijderd.
»
Controleer vóór het begin
van de zaagwerkzaamheden
hout, spaanplaat, bouwmaterialen enz. op voorwerpen
zoals spijkers, schroeven en dergelijke, en verwijder
deze indien nodig.
»
Alleen zachte materialen zoals hout en gipskarton mo-
gen invallend worden gezaagd. Gebruik voor invallend
zagen alleen korte zaagbladen.
»
De glijvoet kan het bekrassen van het oppervlak voor-
komen. Het antisplinterplaatje kan het uitsplinteren
van het oppervlak bij het zagen van hout voorkomen.
Gebruik het antisplinterplaatje niet bij het zagen van
verstek.
»
Pas de instellingen van het elektrische gereedschap
aan de toepassing aan. Beperk het aantal zaagbewe-
gingen en de pendelbeweging bijvoorbeeld bij het be-
werken van metaal en bij het zagen in nauwe bochten.
»
Gebruik bij het bewerken va
n kleine of dunne werk-
stukken altijd een stabiele ondergrond of een zaagtafel
(toebehoren).
»
Gebruik onder extreme gebr
uiksomstandigheden in-
dien mogelijk altijd een afzuiginstallatie. Blaas de ven-
tilatieopeningen regelmatig schoon en sluit het ge-
reedschap aan via een aardlekschakelaar.
Tijdens het
bewerken van metalen kan geleidend stof in het elektri-
sche gereedschap terechtkomen
. Daardoor kan de veilig-
heidsisolatie van het elektris
che gereedschap worden ge-
schaad.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 40 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM