Bosch GST 150 CE User Manual – Page 42

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

42
| Nederlands
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Gebruik volgens bestemming
Het gereedschap is bestemd vo
or het met vaste steun schul-
pen en het zagen van uitsparingen in hout, kunststof, metaal,
keramiekplaten en rubber. De machine is geschikt om recht
en in bochten te zagen met een
verstekhoek tot 45 °. De advie-
zen voor zaagbladen moeten in acht worden genomen.
Technische gegevens
De technische gegevens van het product staan vermeld in de
tabel op pagina 183.
De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij
afwijkende spanningen en bij per land verschillende uitvoe-
ringen kunnen deze gegevens afwijken.
Conformiteitsverklaring
Wij verklaren als alleen vera
ntwoordelijke dat het onder
„Technische gegevens” beschrev
en product voldoet aan de
volgende normen en normatieve documenten: EN 60745 vol-
gens de bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU,
2014/30/EU en 2006/42/EG, EN 50581.
Technisch dossier (2006/42/EG) bij:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Informatie over geluid en trillingen
De meetwaarden van het product staan vermeld in de tabel op
pagina 183.
Geluids- en totale trillingswaar
den (vectorsom van drie rich-
tingen) bepaald volgens EN 60745.
Het in deze gebruiksaanwijzing
vermelde trillingsniveau is ge-
meten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmetho-
de en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen
met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlo-
pige inschatting van de
trillingsbelasting.
Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaam-
ste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter
het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toe-
passingen, met verschillende ac
cessoire, met afwijkende in-
zetgereedschappen of onvoldoe
nde onderhoud, kan het tril-
lingsniveau afwijken. Dit kan de
trillingsbelasting gedurende
de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.
Voor een nauwkeurige schattin
g van de trillingsbelasting
moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het
gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel
loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillings-
belasting gedurende de gehele
arbeidsperiode duidelijk ver-
minderen.
Leg aanvullende veiligheidsmaat
regelen ter bescherming van
de bediener tegen het effect va
n trillingen vast, zoals: Onder-
houd van elektrische gereedschappen en inzetgereedschap-
pen, warm houden van de handen, organisatie van het ar-
beidsproces.
Montage en gebruik
De volgende tabel toont de handelingsdoelen voor montage en ge
bruik van het elektrische gereed
schap. De aanwijzingen van de
handelingsdoelen worden in de aangegeven afbeelding getoond.
Naargelang de aard van de toepassing zijn verschillende com-
binaties van de aanwijzingen vereist. Ne
em de veiligheidsvoorschriften in acht.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Handelingsdoel
Afbeelding
Neem het volgende in acht
Pagina
Zaagblad inzetten
1
184
Zaagblad uitwerpen
2
184
Spanenblaasvoorziening inschakelen
3
184
Afzuiging aansluiten
4
185 – 186
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 42 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM