Bosch GST 150 CE User Manual – Page 44

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

44
| Dansk
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Controleer het steunwiel regelm
atig. Als het steunwiel versle-
ten is, moet het door een erkende Bosch-klantenservice wor-
den vervangen.
Smeer de geleidingsrol af en toe met een druppel olie (zie
afbeelding 17, pagina 194).
Klantenservice en gebruiksadviezen
Onze klantenservice
beantwoordt uw vragen over reparatie
en onderhoud van uw product en over vervangingsonderde-
len. Explosietekeningen en informatie over vervangingson-
derdelen vindt u ook op:
www.bosch-pt.com
Het Bosch-team voor gebruiksadviezen helpt u graag bij vra-
gen over onze producten en toebehoren.
Vermeld bij vragen en bestelli
ngen van vervangingsonderde-
len altijd het uit tien cijfer
s bestaande productnummer vol-
gens het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
Nederland
Tel.: (076) 579 54 54
Fax: (076) 579 54 94
België
Tel.: (02) 588 0589
Fax: (02) 588 0595
E-mail: outillage.gere
Afvalverwijdering
Elektrische gereedschappen, toebehoren en verpakkingen
moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden
hergebruikt.
Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.
Alleen voor landen van de EU:
Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU
betreffende elektrische en elektronische
oude apparaten en de omzetting van de
richtlijn in nationaal recht moeten niet meer
bruikbare elektrische gereedschappen
apart worden ingezameld en op een voor
het milieu verantwoorde wijze worden her-
gebruikt.
Wijzigingen voorbehouden.
Dansk
Generelle sikkerhed
sinstrukser til
el-værktøj
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger.
I tilfælde af manglende over-
holdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der ri-
siko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til se-
nere brug.
Det i sikkerhedsinstrukserne be
nyttede begreb „el-værktøj“
refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudre-
vet el-værktøj (uden netkabel).
Sikkerhed på
arbejdspladsen
»
Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.
Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for
uheld.
»
Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser,
hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.
El-værktøj kan slå gnister, de
r kan antænde støv eller dam-
pe.
»
Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes
væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug.
Hvis
man distraheres, kan man mist
e kontrollen over maskinen.
Elektrisk sikkerhed
»
El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må
under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adap-
terstik sammen med jordforbundet el-værktøj.
Uæn-
drede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen
for elektrisk stød.
»
Undgå kropskontakt med jo
rdforbundne overflader
som f. eks. rør, radiatorer
, komfurer og køleskabe.
Hvis
din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
»
Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.
Ind-
trængning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk
stød.
»
Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til
(f. eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen,
hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i lednin-
gen for at trække stikket ud af kontakten). Beskyt led-
ningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskinde-
le, der er i bevægelse.
Beskadigede eller indviklede
ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
»
Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyt-
tes en forlængerledning, de
r er egnet til udendørs
brug.
Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsæt-
ter risikoen for elektrisk stød.
»
Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige
omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.
Brug af et
HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.
Personlig sikkerhed
»
Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver,
og bruge el-værktøjet forn
uftigt. Brug ikke noget
el-værktøj, hvis du er træt,
har nydt alkohol eller er på-
virket af medikamenter eller euforiserende stoffer.
sekunders uopmærksomhed ved
brug af el-værktøjet kan
føre til alvorlige personskader.
»
Brug beskyttelsesudstyr og
hav altid beskyttelsesbril-
ler på.
Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. støvmaske,
skridsikkert fodtøj, beskytte
lseshjelm eller høreværn af-
hængig af maskintype og an
vendelse nedsætter risikoen
for personskader.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 44 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM