Bosch GST 150 CE User Manual – Page 45

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Dansk |
45
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
»
Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værktø-
jet er slukket, før du tils
lutter det til strømtilførslen
og/eller akkuen, løfter eller bærer det.
Undgå at bære
el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at
el-værktøjet ikke er tændt, nå
r det sluttes til nettet, da det-
te øger risikoen for personskader.
»
Gør det til en vane altid at
fjerne indstillingsværktøj el-
ler skruenøgle, før el-værktøjet tændes.
Hvis et stykke
værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er
der risiko for personskader.
»
Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sik-
kert, mens der arbejdes, og
kom ikke ud af balance.
Dermed har du bedre muligheder
for at kontrollere el-værk-
tøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
»
Brug egnet arbejdstøj. Un
dgå løse beklædningsgen-
stande eller smykker. Hold
hår, tøj og handsker væk fra
dele, der bevæger sig.
Dele, der er i bevæ
gelse, kan gribe
fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
»
Hvis støvudsugnings- og op
samlingsudstyr kan monte-
res, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes kor-
rekt.
Brug af en støvopsugnin
g kan reducere støvmæng-
den og dermed den fare, der er forbundet støv.
Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
»
Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et
el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der
skal udføres.
Med det passende el-værktøj arbejder man
bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
»
Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt.
Et
el-værktøj, der ikke kan startes og
stoppes, er farlig og skal
repareres.
»
Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen,
inden maskinen indstilles, de
r skiftes tilbehørsdele, el-
ler maskinen lægges fra.
Disse sikkerhedsforanstaltnin-
ger forhindrer utilsigtet
start af el-værktøjet.
»
Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns række-
vidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med
maskinen eller ikke har ge
nnemlæst disse instrukser,
benytte maskinen.
El-værktøj er farligt, hvis det benyttes
af ukyndige personer.
»
El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrol-
ler, om bevægelige maskinde
le fungerer korrekt og ik-
ke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadi-
get, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få
beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i
brug.
Mange uheld skyldes dårlig
t vedligeholdte el-værktø-
jer.
»
Sørg for, at skæreværktøj
er er skarpe og rene.
Omhyg-
geligt vedligeholdte skærev
ærktøjer med skarpe skære-
kanter sætter sig ikke så hurtig
t fast og er nemmere at føre.
»
Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. dis-
se instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det
arbejde, der skal udføres.
Anvendelse af el-værktøjet til
formål, som ligger uden for
det fastsatte anvendelsesom-
råde, kan føre til farlige situationer.
Service
»
Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede
fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.
Dermed sikres størst
mulig maskinsikkerhed.
Sikkerhedsinstrukser til stiksave
»
Hold el-værktøjet i de isolerede gribeflader, når du ud-
fører arbejde, hvor indsatsværktøjet kan ramme bøje-
de strømledninger eller el-værktøjets eget kabel.
Kon-
takt med en spændingsføren
de ledning kan også sætte
maskinens metaldele under spænding, hvilket kan føre til
elektrisk stød.
Yderligere sikkerheds- og
arbejdsinstrukser
»
Hold hænderne væk fra saveom
rådet. Stik ikke fingre-
ne ind under emnet.
Du kan blive kvæstet, hvis du kom-
mer i kontakt med savklingen.
»
El-værktøjet skal altid være tændt, når det føres hen til
emnet.
Ellers er der fare for tilbageslag, hvis indsatsværk-
tøjet sætter sig fast i emnet.
»
Sørg for, at fodpladen ligg
er sikkert, når der saves.
En
savklinge, der sidder i klemme,
kan brække eller føre til til-
bageslag.
»
Sluk for el-værktøjet, når du er færdig med at save, og
træk først savklingen ud af
snittet, når den står helt
stille.
Således undgås tilbageslag, desuden kan el-værktø-
jet lægges sikkert fra.
»
Anvend kun ubeskadigede, fejlfrie savklinger.
Bøjede
eller uskarpe savklinger kan
brække, påvirke snittet nega-
tivt eller føre til tilbageslag.
»
Forsøg ikke at bremse savklingen ved at trykke den ind
i siden, efter den er blevet slukket.
Savklingen kan be-
skadiges, brække eller føre til tilbageslag.
»
Anvend egnede søgeinstrumenter til at finde frem til
skjulte forsyningsledninger eller kontakt det lokale
forsyningsselskab.
Kontakt med elektriske ledninger kan
føre til brand og elektrisk stød
. Beskadigelse af en gasled-
ning kan føre til eksplosion. Br
ud på et vandrør kan føre til
materiel skade eller elektrisk stød.
»
Sikr emnet.
Et emne holdes bedre fast med spændean-
ordninger eller skrues
tik end med hånden.
»
El-værktøjet må først lægges fra, når det står helt stil-
le.
Indsatsværktøjet kan sætte
sig i klemme, hvilket kan
medføre, at man taber kontrollen over el-værktøjet.
»
Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbej-
de på el-værktøjet.
»
Savklingen bør ikke være læ
ngere end det snit, der er
nødvendigt. Brug en smal savklinge til at save smalle
kurver.
»
Kontrollér at savklingen sidder rigtigt fast.
En løs sav-
klinge kan falde ud og kvæste dig.
»
Hold el-værktøjet på en sådan måde, når savklingen ka-
stes ud, at hverken personer eller dyr kan komme til
skade.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 45 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM