Bosch GST 150 CE User Manual – Page 46

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

46
| Dansk
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Støv fra materialer som f.ek
s. blyholdig maling, nogle
træsorter, mineraler og me
tal kan være sundhedsfarli-
ge og føre til allergiske
reaktioner, luftvejssygdomme
og/eller kræft.
Asbestholdigt materiale må kun bearbej-
des af fagfolk.
Brug helst en støvopsugning, der egner sig til materialet.
Sørg for god udluftning af arbejdspladsen.
Det anbefales at bære åndeværn med filterklasse P2.
Overhold forskrifterne, der gæld
er i dit land vedr. de mate-
rialer, der skal bearbejdes.
»
Undgå at der samler sig støv på arbejdspladsen.
Støv
kan let antænde sig selv.
»
Kontrollér netspændingen!
Strømkildens spænding
skal stemme overens med angivelserne på el-værktø-
jets typeskilt. El-værktøj
til 230 V kan også tilsluttes
220 V.
»
For at spare på energien bør du kun tænde for el-værktøjet,
når du bruger det.
»
Beskyttelsesbøjlen, der er anbragt på huset (se
Fig. 15, side 193) forhindrer en utilsigtet berøring af
savklingen under arbejdet og må ikke fjernes.
»
Kontrollér træ, spånplader, byggematerialer osv. for
fremmedlegemer som f.eks.
søm, skruer o.lign., før
der saves i disse materialer.
»
Bearbejd kun bløde materialer som f.eks. træ, gipskar-
ton o.lign. ved dyksavning. Brug kun korte savklinger
til dyksavning.
»
Glideskoen kan forhindre, at
overfladen ridses. Over-
fladebeskytteren kan forhindre en oprivning af over-
fladen, når der saves i træ.
Brug ikke overfladebeskyt-
teren til geringssnit.
»
Tilpas dit elværktøjs indsti
llinger, så de passer til den
pågældende opgave. Reducér slagtal og pendulering
f.eks. ved metalbearbejdning eller smalle kurvesnit.
»
Anvend altid et stabilt underlag eller en stiksav (tilbe-
hør), når der bearbejdes små eller tynde emner.
»
Brug så vidt muligt altid et opsugningsanlæg ved eks-
treme brugsbetingelser. Blæs
ventilationsåbningerne
igennem med hyppige mellemrum og forkoble en fejl-
strømbeskyttelseskontakt (FI-kontakt).
Ved bearbejd-
ning af metal kan ledende støv
aflejre sig inde i elværktøjet.
Elværktøjets beskyttelsesisolering kan forringes.
Symboler
De efterfølgende symb
oler er af betydning for at kunne læse
og forstå driftsvejledningen.
Læg mærke til symbolerne og
overhold deres betydning. En ri
gtig forståelse af symbolerne
er med til at sikre en god og sikker brug af elværktøjet.
Symbol
Betydning
GST 150 CE: Stiksav med konstant-
elektronik
Gråt markeret område: Håndgreb
(isoleret gribeflade)
GST 150 BCE: Stiksav med
konstantelektronik
og bøjlegreb
Gråt markeret område: Håndgreb
(isoleret gribeflade)
Læs alle sikkerhedsinstrukser og an-
visninger
Træk stikket ud af stikdåsen, før der
arbejdes på elværktøjet
Brug beskyttelseshandsker
Supplerende informationer
Bevægelsesretning
Reaktionsretning
Næste handlingsskridt
Spåneblæseanordning
Opsugning
Geringsvinkel
Lille slagtal/hastighed
Stort slagtal/hastighed
Start
Stop
Start-/stop-kontakt fastlåses
Symbol
Betydning
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 46 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM