Bosch GST 150 CE User Manual – Page 47

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Dansk |
47
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Leveringsomfang
Stiksav, overfladebeskytter og opsugningssæt.
Parallelanslag, glidesko, indsatsv
ærktøj og yderligere illustre-
ret eller beskrevet tilbehør høre
r ikke til standardleveringen.
Det fuldstændige tilbehør find
es i vores tilbehørsprogram.
Beregnet anvendelse
Maskinen er beregnet til – på et fast underlag – at udføre gen-
nemskæringer, udsnit i træ, plast, metal, keramikplader og
gummi. Den er egnet til lige og
kurvede snit med en gerings-
vinkel på op til 45 °. Beny
t de anbefalede savklinger.
Tekniske data
Produktets tekniske data er angivet i tabellen på side 183.
Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V.
Disse angivelser kan variere ve
d afvigende spændinger og i
landespecifikke udførelser.
Overensstemmelseserklæring
Vi erklærer under almindeligt ansvar, at det produkt, der er
beskrevet under „Tekniske data“, er i overensstemmelse med
følgende standarder eller normative dokumenter: EN 60745
iht. bestemmelserne i di
rektiverne 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EF, EN 50581.
Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Støj-/vibrationsinformation
Produktets måleværdier er an
givet i tabellen på side 183.
Samlede støj- og vibrationsværdier (værdisum for tre retnin-
ger) beregnet iht. EN 60745.
Det svingningsniveau, der er an
givet i nærværende instruktio-
ner, er blevet målt iht. en
standardiseret måleproces i
EN 60745, og kan bruges til at
sammenligne el-værktøjer. Det
er også egnet til en foreløbig
vurdering af svingningsbelast-
ningen.
Det angivede svingningsniveau
repræsenterer de væsentlige
anvendelser af el-værktøjet. Hv
is el-værktøjet dog anvendes
til andre formål, med forskellige
tilbehørsdele, med afvigende
indsatsværktøj eller utilstrækkel
ig vedligeholdelse, kan sving-
ningsniveauet afvige. Dette kan fø
re til en betydelig forøgelse
af svingningsbelastningen
i hele arbejdstidsrummet.
Til en nøjagtig vurdering af
svingningsbelastningen bør der
også tages højde for de tider, i
hvilke værktøjet er slukket eller
godt nok kører, men rent faktis
k ikke anvendes. Dette kan fø-
re til en betydelig reduktion af
svingningsbelastningen i hele
arbejdstidsrummet.
Fastlæg ekstra sikkerhedsforanst
altninger til beskyttelse af
brugeren mod svingningers virk
ning som f.eks.: Vedligehol-
delse af el-værktøj og indsat
sværktøj, holde hænder varme,
organisation af arbejdsforløb.
Forbudt handling
Rigtigt resultat
Sav med jævnt tryk for at opnå et
optimalt og præcist snitresultat.
Påfør køle- og smøremiddel langs
med snitlinjen, når
der saves i metal
Typenummer (10-cifret)
P
1
Nominel optagen effekt
n
0
Slagantal ubelastet
Max. snitdybde
Træ
Aluminium
Metal
Spånplade
Vægt svarer til
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Symbol for beskyttelsesklasse
II
(helt isoleret)
L
pA
Lydtrykniveau
L
wA
Lydeffektniveau
K
Usikkerhed
a
h
Samlet værdi for svingning
Symbol
Betydning
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 47 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM