Bosch GST 150 CE User Manual – Page 49

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Svenska |
49
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Vedligeholdelse og rengøring
»
Hold el-værktøj, ventilatio
nsåbningerne
og værktøjs-
holderen rene for at sikre et godt og sikkert arbejde.
Hvis det er nødvendigt at erstat
te tilslutningsledningen, skal
dette arbejde udføres af Bosch e
ller på et autoriseret service-
værksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.
Rengør savklingeholderen me
d regelmæssige mellemrum.
Tag savklingen ud af el-værktøjet
og bank el-værktøjet let på
en lige flade.
Sprøjt savklingeholderen med
letløbsolie med regelmæssige
mellemrum (se Fig. 16, side 194).
Kontrollér føringsrullen regelmæs
sigt. Er den slidt, skal den
udskiftes på et autorise
ret Bosch-kundeværksted.
Smør af og til en dråbe olie på føringsrullen (se Fig. 17,
side 194).
Kundeservice og brugerrådgivning
Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og
vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-
tegninger og informationer om reservedele findes også un-
der:
www.bosch-pt.com
Bosch brugerrådgivningsteamet
vil gerne hjælpe dig med at
besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.
El-værktøjets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid
angives ved forespørgsler og
bestilling af reservedele.
Dansk
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
På www.bosch-pt.dk kan der online bestilles reservedele eller
oprettes en reparations ordre.
Tlf. Service Center: 44898855
Fax: 44898755
Bortskaffelse
El-værktøj, tilbehør og emballag
e skal genbruges på en miljø-
venlig måde.
Smid ikke el-værktøj ud sa
mmen med det almindelige hus-
holdningsaffald!
Gælder kun i EU-lande:
Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU
om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr
skal kasseret elektris
k udstyr indsamles se-
parat og genbruges iht. gældende miljøfor-
skrifter.
Ret til ændringer forbeholdes.
Svenska
Allmänna säkerhetsanvisningar för
elverktyg
Läs noga igenom alla säkerhetsanvis-
ningar och instruktioner.
Fel som uppstår
till följd av att säkerhetsanv
isningarna och instruktionerna
inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga person-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg
” hänför sig till nätdrivna
elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg
(sladdlösa).
Arbetsplatssäkerhet
»
Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.
Oordning på
arbetsplatsen och dåligt belyst
arbetsområde kan leda till
olyckor.
»
Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning
med brännbara vätskor, gaser eller damm.
Elverktygen
alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
El-værktøjet skal altid være tændt,
når det føres hen til emnet
11
191
Smøring ved meta
lbearbejdning
12
191
Dyksavning
13
191 – 192
Montering og brug af parallelanslag
14
192 – 193
Valg af tilbehør
195 – 197
Handlingsmål
Fig.
Vær opmærksom på
følgende
Side
VARNING
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 49 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM