Bosch GST 150 CE User Manual – Page 50

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

50
| Svenska
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga
personer på betryggande avstånd.
Om du störs av obe-
höriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.
Elektrisk säkerhet
»
Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget.
Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte
adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade
elverktyg.
Oförändrade stickproppa
r och passande vägg-
uttag reducerar risken för elstöt.
»
Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör,
värmeelement, spisar och kylskåp.
Det finns en större
risk för elstöt om din kropp är jordad.
»
Skydda elverktyget mot regn och väta.
Tränger vatten in
i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
»
Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att
bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att
dra stickproppen ur väggutta
get. Håll nätsladden på
avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga
maskindelar.
Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar
risken för elstöt.
»
När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd
endast förlängningssladdar som är avsedda för utom-
husbruk.
Om en lämplig förlängn
ingssladd för utomhus-
bruk används minskar risken för elstöt.
»
Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att
undvika elverktygets användning i fuktig miljö.
Fel-
strömsskyddet minskar risken för elstöt.
Personsäkerhet
»
Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd
elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du
är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller
mediciner.
Under användning av elverktyg kan även en
kort ouppmärksamhet leda ti
ll allvarliga kroppsskador.
»
Bär alltid personlig skydds
utrustning och skyddsglas-
ögon.
Användning av personlig skyddsutrustning som
t. ex. dammfiltermask, halkfr
ia säkerhetsskor, skydds-
hjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ
och användning risken för kroppsskada.
»
Undvik oavsiktlig igångs
ättning. Kontrollera att
elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickprop-
pen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batte-
riet, tar upp eller bär elverktyget.
Om du bär elverktyget
med fingret på strömställaren
eller ansluter påkopplat
elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.
»
Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan
du kopplar på elverktyget.
Ett verktyg eller en nyckel i en
roterande komponent ka
n medföra kroppsskada.
»
Undvik onormala kroppsställn
ingar. Se till att du står
stadigt och håller balansen.
I detta fall kan du lättare kon-
trollera elverktyget i oväntade situationer.
»
Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande klä-
der eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna
på avstånd från rörliga delar.
Löst hängande kläder,
långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.
»
När elverktyg används med dammutsugnings- och -upp-
samlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade
och används på korrekt sätt.
Användning av damm-
utsugning minskar de
risker damm orsakar.
Korrekt användning och hantering av elverktyg
»
Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt
arbete avsett elverktyg.
Med ett lämpligt elverktyg kan
du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
»
Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre
användas.
Ett elverktyg som inte kan
kopplas in eller ur är
farligt och måste repareras.
»
Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort bat-
teriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut
eller elverktyget lagras.
Denna skyddsåtgärd förhindrar
oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
»
Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverkty-
get inte användas av personer som inte är förtrogna
med dess användning eller inte läst denna anvisning.
Elverktygen är farliga om de
används av oerfarna personer.
»
Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga
komponenter fungerar felfritt
och inte kärvar, att kom-
ponenter inte brustit elle
r skadats; orsaker som kan
leda till att elverktygets fu
nktioner påverkas menligt.
Låt skadade delar reparera
s innan elverktyget tas i
bruk.
Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
»
Håll skärverktygen skarpa och rena.
Omsorgsfullt skötta
skärverktyg med skarpa eggar
kommer inte så lätt i kläm
och går lättare att styra.
»
Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv.
enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren
och arbetsmomenten.
Om elverktyget används på ett sätt
som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.
Service
»
Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverk-
tyget och endast med originalreservdelar.
Detta garan-
terar att elverktygets säkerhet upprätthålls.
Säkerhetsanvisningar för sticksågar
»
Håll i elverktyget endast vid de isolerade greppytorna
när arbeten utförs på ställen där insatsverktyget kan
skada dolda elledningar eller egen nätsladd.
Kontakt
med en spänningsförande le
dning kan sätta maskinens
metalldelar under spänning
och leda till elstöt.
Ytterligare säkerhets- och
arbetsanvisningar
»
Se till att hålla händerna ut
anför sågområdet. För inte
in handen under arbetsstycket.
Kontakt med sågbladet
medför risk för personskada.
»
Elverktyget ska vara i påslaget när det förs mot arbets-
stycket.
Risk för bakslag uppstår
om insatsverktyget fast-
nar i arbetsstycket.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 50 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM