Bosch GST 150 CE User Manual – Page 51

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Svenska |
51
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
»
Se till att fotplattan ligger säkert an under sågningen.
Ett snedställd sågblad kan br
ytas eller orsaka bakslag.
»
Slå från elverktyget när arbetsmomentet är avslutat
och dra sågbladet ur sågsnittet först när sågbladet har
stannat.
Därigenom undviks bakslag och elverktyget kan
säkert läggas åt sidan.
»
Använd endast oskada
de, felfria sågblad.
Deformerade
eller oskarpa sågblad kan bryt
as, negativt på
verka snittet
eller orsaka bakslag.
»
Sågbladet får inte bromsas efter frånkopplingen med
tryck från sidan.
Sågbladet kan skad
as, brytas eller
orsaka bakslag.
»
Använd lämpliga detektorer för att lokalisera dolda för-
sörjningsledningar
eller konsultera det lokala eldistri-
butionsbolaget.
Kontakt med elledn
ingar kan orsaka
brand och elstöt. En skadad ga
sledning kan leda till explo-
sion. Inträngning i en vattenledning kan orsaka materiell
skada eller elstöt.
»
Säkra arbetsstycket.
Ett arbetsstycke som är fastspänt i
en uppspänningsanordning elle
r ett skruvstycke hålls säk-
rare än med handen.
»
Vänta tills elverktyget stannat
helt innan du lägger bort
det.
Insatsverktyget kan haka upp sig och leda till att du
kan förlora kontrollen över elverktyget.
»
Dra stickproppen ur nätuttage
t innan arbeten utförs på
elverktyget.
»
Sågbladet ska inte vara längre än vad som behövs för
avsett snitt. Använd helst smala sågblad för snäva kur-
vor.
»
Kontrollera att sågb
ladet sitter fast.
Ett löst sågblad kan
falla ut och orsaka personskada.
»
Håll elverktyget vid utstötning av sågbladet så att det
inte kan skada personer eller djur.
»
Damm från material som t. ex. blyhaltig målning, vissa
trädslag, mineraler och metall kan vara hälsovådliga
och utlösa allergiska reaktioner, andningsvägssjukdo-
mar och/eller cancer.
Endast yrkesmän får bearbeta
asbesthaltigt material.
Använd om möjligt en för
materialet lämplig dammut-
sugning.
Se till att arbetsplatsen är väl ventilerad.
Vi rekommenderar ett andn
ingsskydd i filterklass P2.
Beakta de föreskrifter som i aktuellt land gäller för bearbe-
tat material.
»
Undvik dammanhopning på arbetsplatsen.
Damm kan
lätt självantändas.
»
Beakta nätspänningen! Kont
rollera att strömkällans
spänning överensstämmer med uppgifterna på elverk-
tygets typskylt. Elverktyg märkta med 230 V kan även
anslutas till 220 V.
»
För att spara energi, koppla på elverktyget endast när du
vill använda det.
»
Skyddsbygeln (se bilden 15
, sidan 193) som monterats
på motorhuset förhindrar oa
vsiktlig beröring av såg-
bladet under arbetet och får därför inte avlägsnas.
»
Kontrollera före sågning i trä, spånskivor, byggmate-
rial mm att alla främmande partiklar som t.ex. spikar,
skruvar har avlägsnats.
»
Vid insågning bearbeta endast mjukt arbetsmaterial
som t.ex. trä och gipsskivor. Använd för insågning
endast korta sågblad.
»
Gejdskon kan användas fö
r att undvika repor på
arbetsstyckets yta. Spjälk
ningsskyddet förhindrar att
sågen river upp ytan under sågning. Använd inte
spjälkningsskyddet vid geringssnitt.
»
Anpassa elverktygets inställningar till aktuell arbets-
operation. Reducera t.ex.
vid metallbearbetning eller
för snäva kurvsnitt slagfrekvensen och pendlingen.
»
Använd ett stabilt underlag eller ett sågbord (tillbehör)
vid bearbetning av små e
ller tunna arbetstycken.
»
Använd under extrema betingelser om möjligt en
utsugningsanläggning. I dylika fall ska ventilations-
öppningarna renblåsas ofta och ett felströmsskydd
(FI) förkopplas.
Vid bearbetning av me
tall kan damm sam-
las i elverktygets inre. Elve
rktygets skyddsisolering kan
försämras.
Symboler
Symbolerna nedan är viktiga för att kunna läsa och förstå
bruksanvisningen. Lägg symboler
na och deras betydelse på
minnet. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att bättre
och säkrare använda elverktyget.
Symbol
Betydelse
GST 150 CE: Sticksåg med
konstantelektronik
gråmarkerat område: Handtag
(isolerad greppyta)
GST 150 BCE: Sticksåg med
konstantelektronik och bygelgrepp
gråmarkerat område: Handtag
(isolerad greppyta)
Läs noga igenom alla säkerhets-
anvisningar och instruktioner
Dra stickproppen ur nätuttaget
innan arbeten utförs på elverktyget
Bär skyddshandskar
Tilläggsinformation
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 51 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM