Bosch GST 150 CE User Manual – Page 52

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

52
| Svenska
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Leveransen omfattar
Sticksåg, spjälkningsskydd och utsugningssats.
Parallellanslag, metallöverdrag
ssko, insatsverktyg och ytterli-
gare avbildat eller be
skrivet tillbehör ingår
inte i standardleve-
ransen.
I vårt tillbehörsprogram besk
rivs allt tillbehör som finns.
Ändamålsenlig användning
Sticksågen är avsedd för att på
fast underlag såga genom och
göra urtag i trä, plast, metall
, keramikplattor och gummi. Den
är lämplig för raka och böjda
snitt med en geringsvinkel upp
till 45 °. Beakta rekomm
endationen av sågblad.
Tekniska data
Produktens tekniska data hittar du i tabellen på sidan 183.
Uppgifterna gäller för en mä
rkspänning på [U] 230 V. Vid
avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan upp-
gifterna variera.
Försäkran om
överensstämmelse
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att denna produkt
som beskrivs i ”Tekniska data” överensstämmer med följande
normer och normativa dokument: EN 60745 enligt bestäm-
melserna i direktiven 2011/65/EU, 2014/30/EU,
2006/42/EG, EN 50581.
Teknisk tillverkningsdokumenta
tion (2006/42/EG) fås från:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Rörelseriktning
Reaktionsriktning
nästa aktionssteg
Spånutblåsningsanordning
Utsugning
Geringsvinkel
Låg slagfrekvens/hastighet
Hög slagfrekvens/hastighet
Inkoppling
Urkoppling
Lås strömställaren
Förbjuden handling
Korrekt resultat
Såga med måttligt tr
yck för att nå ett
optimalt och exakt snittresultat.
Vid sågning av metall applicera kyl-
eller smörjmedel längs snittlinjen
Produktnummer (10-siffrigt)
P
1
Upptagen märkeffekt
n
0
Slagfrekvens på tomgång
max. sågdjup
Trä
Aluminium
Symbol
Betydelse
Metall
Spånskiva
Vikt enligt
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Symbol för skyddsklass
II
(fullständigt isolerad)
L
pA
Ljudtrycksnivå
L
wA
Ljudeffektnivå
K
Onogrannhet
a
h
Totalt vibrationsemissionsvärde
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Symbol
Betydelse
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 52 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM