Bosch GST 150 CE User Manual – Page 53

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Svenska |
53
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Buller-/vibrationsdata
Produktens mätvärden hittar
du i tabellen på sidan 183.
Totala ljud- och vibrationsvärd
en (vektorsumma ur tre rikt-
ningar) framtaget enligt EN 60745.
Mätningen av den vibrationsnivå
som anges i denna anvisning
har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i
EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverk-
tyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av
vibrationsbelastningen.
Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga
användningen av elverktyge
t. Om däremot elverktyget
används för andra ändamål, med olika tillbehör, med andra
insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations-
nivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under
arbetsperioden öka betydligt.
För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även
de tider beaktas när elverktyget
är frånkopplat eller är igång,
men inte används. Detta reduce
rar tydligt vibrationsbelast-
ningen för den totala arbetsperioden.
Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören
mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget
och insatsverktygen, att hålla
händerna varma, organisation
av arbetsförloppen.
Montering och drift
Tabellen nedan visar hur elverktyget monteras och används. Hant
eringsanvisningarna fr
amgår ur angiven bild. Alltefter använd-
ning kan instruktionerna kombineras på olika sä
tt. Iaktta ovillkorligen säkerhetsanvisningarna.
Handlingsmål
Figur
Beakta
Sida
Sågbladets montering
1
184
Såbladets utkastning
2
184
Slå på spånblåsningen
3
184
Anslut utsugningsanordningen
4
185 – 186
Inställning av geringsvinkel
5
186 – 187
Montera gejdskon
6
188
Montera spjälkningsskyddet
7
188
Inställning av pendling
8
189
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 53 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM