Bosch GST 150 CE User Manual – Page 54

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

54
| Svenska
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Underhåll och rengöring
»
Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar och
verktygsfästet rena för bra och säkert arbete.
Om nätsladden för bibehålland
e av verktygets säkerhet
måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad
serviceverkstad för Bosch-elverktyg.
Rengör sågbladsinfästningen re
gelbundet. Ta
sågbladet ur
elverktyget och knac
ka elverktyget lätt mot en jämn yta.
Spreja sågbladsfästet regelbundet med krypolja (se
bilden 16, sidan 194).
Kontrollera styrrullen
regelbundet.
Om styrrullen är sliten
måste den bytas ut vid en auktoriserad Bosch serviceverk-
stad.
Smörj styrrullen vid tillfälle me
d en droppe olja (se bilden 17,
sidan 194).
Kundtjänst och användarrådgivning
Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och
underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och
information om reservdelar hittar du på:
www.bosch-pt.com
Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor
som gäller våra prod
ukter och tillbehör.
Ange alltid vid förfrågningar och reservdelsbeställningar det
10-siffriga produktnumret som fi
nns på elverktygets typskylt.
Svenska
Bosch Service Center
Telegrafvej 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)
Fax: (011) 187691
Avfallshantering
Elverktyg, tillbehör och förp
ackning ska omhändertas på
miljövänligt sätt för återvinning.
Släng inte elverktyg i hushållsavfall!
Endast för EU-länder:
Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU
för avfall som utgörs av
elektriska och elek-
troniska produkter och dess modifiering till
nationell rätt måste obrukbara elverktyg
omhändertas separat och på miljövänligt
sätt lämnas in för återvinning.
Ändringar förbehålles.
Förinställ slagfrekvensen
9
189
In-/urkoppling
10
190
Elverktyget ska vara påkopplat när
det förs mot arbetsstycket
11
191
Smörjning vid metallbearbetning
12
191
Insågning
13
191 – 192
Montering och användning av
parallellanslaget
14
192 – 193
Välj tillbehör
195 – 197
Handlingsmål
Figur
Beakta
Sida
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 54 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM