Bosch GST 150 CE User Manual – Page 55

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Norsk |
55
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Norsk
Generelle advarsl
er for elektro-
verktøy
Les gjennom alle advarslene og anvis-
ningene.
Feil ved overholdelsen av ad-
varslene og nedenstående anvi
sninger kan medføre elektris-
ke støt, brann og/eller alvorlige skader.
Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.
Det nedenstående anve
ndte uttrykket «ele
ktroverktøy» gjel-
der for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteri-
drevne elektroverktøy (uten ledning).
Sikkerhet på arbeidsplassen
»
Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra be-
lysning.
Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder
uten lys kan føre til ulykker.
»
Ikke arbeid med elektroverkt
øyet i eksplosjonsutsatte
omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker,
gass eller støv.
Elektroverktøy lager gnister som kan an-
tenne støv eller damper.
»
Hold barn og andre personer unna når elektroverktøy-
et brukes.
Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du
miste kontrollen over elektroverktøyet.
Elektrisk sikkerhet
»
Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkon-
takten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst
måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede
elektroverktøy.
Bruk av støpsler som ikke er forandret på
og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektris-
ke støt.
»
Unngå kroppskontakt med jord
ede overflater slik som
rør, ovner, komfyrer og kjøleskap.
Det er større fare ved
elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
»
Hold elektroverktøyet unna
regn eller fuktighet.
Der-
som det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for
elektriske støt.
»
Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære
elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av
stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skar-
pe kanter eller verktøydeler som beveger seg.
Med ska-
dede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektris-
ke støt.
»
Når du arbeider utendørs me
d et elektroverktøy, må du
kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs
bruk.
Når du bruker en skjøteledning som er egnet for
utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
»
Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i
fuktige omgivelser, må du
bruke en jordfeilbryter.
Bruk
av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.
Personsikkerhet
»
Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig
frem når du arbeider med et
elektroverktøy. Ikke bruk
elektroverktøy når du er tre
tt eller er påvirket av nar-
kotika, alkohol eller medikamenter.
Et øyeblikks uopp-
merksomhet ved bruk av elektr
overktøyet kan føre til al-
vorlige skader.
»
Bruk personlig verneutstyr og
husk alltid å bruke ver-
nebriller.
Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støv-
maske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – av-
hengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer
risikoen for skader.
»
Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss
deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det
til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bæ-
rer det.
Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer
elektroverktøyet eller kobler
elektroverktøyet til strøm-
men i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
»
Fjern innstillingsverktøy eller
skrunøkler før du slår på
elektroverktøyet.
Et verktøy eller en
nøkkel som befinner
seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
»
Unngå en unormal kroppshold
ning. Sørg for å stå stø-
dig og i balanse.
Dermed kan du kontrollere elektroverk-
tøyet bedre i uventede situasjoner.
»
Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smyk-
ker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger
seg.
Løstsittende tøy, smykker
eller langt hår kan komme
inn i deler som beveger seg.
»
Hvis det kan monteres støv
avsug- og oppsamlingsinn-
re tn i n ge r , m å d u f or vis se de g om at d iss e e r t il k ob l e t og
brukes på korrekt måte.
Bruk av et støvavsug reduserer
farer på grunn av støv.
Omhyggelig bruk og håndtering av elektro-
verktøy
»
Ikke overbelast verktøyet.
Bruk et elektroverktøy som
er beregnet til den type arbeid du vil utføre.
Med et pas-
sende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det an-
gitte effektområdet.
»
Ikke bruk elektroverktøy
med defekt på-/av-bryter.
Et
elektroverktøy som ikke lenger ka
n slås av eller på, er farlig
og må repareres.
»
Trekk støpselet ut av stikkontakten og/eller fjern batte-
riet før du utfører innstillin
ger på elektrov
erktøyet, skif-
ter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort.
Disse tilta-
kene forhindrer en utilsiktet
starting av elektroverktøyet.
»
Elektroverktøy som ikke er
i bruk må oppbevares util-
gjengelig for barn. Ikke la
maskinen brukes av perso-
ner som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest
disse anvisningene.
Elektroverktøy er farlige når de bru-
kes av uerfarne personer.
»
Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kon-
troller om bevegelige verktøyd
eler fungerer feilfritt og
ikke klemmes fast, og om de
ler er brukket eller skadet,
slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon.
La disse skadede delene repareres før elektroverktøy-
et brukes.
Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken
til mange uhell.
ADVARSEL
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 55 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM