Bosch GST 150 CE User Manual – Page 56

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

56
| Norsk
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.
Godt stelte
skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte
fast og er lettere å føre.
»
Bruk elektroverktøy, tilbehør
, verktøy osv. i henhold til
disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og
arbeidet som skal utføres.
Bruk av elektroverktøy til an-
dre formål enn det som er angitt
kan føre til farlige situasjo-
ner.
Service
»
Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvali-
fisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.
Slik opprettholdes ve
rktøyets sikkerhet.
Sikkerhetsinformasjoner for
stikksager
»
Hold elektroverktøyet på de
isolerte gripeflatene, hvis
du utfører arbeid der innsatsverktøyet kan treffe på
skjulte strømledninger elle
r den egne strømledningen.
Kontakt med en spenningsføren
de ledning kan også sette
maskinens metalldeler under spenning og føre til elektris-
ke støt.
Ytterligere sikkerhets- og arbeids-
instrukser
»
Hold hendene unna sagområd
et. Ikke grip under ar-
beidsstykket.
Ved kontakt med sagbladet er det fare for
skader.
»
Elektroverktøyet må kun fø
res inn mot arbeidsstykket
i innkoblet tilstand.
Det er ellers fare for tilbakeslag, hvis
innsatsverktøyet henger seg opp i arbeidsstykket.
»
Pass på at fotplaten ligge
r godt på under sagingen.
Et
sagblad som har kilt seg fast ka
n brekke eller føre til tilba-
keslag.
»
Slå verktøyet av når arbeidet er ferdig og trekk først
sagbladet ut av snittet når sagbladet er helt stanset.
Slik unngår du tilbakeslag og
kan legge elektroverktøyet
sikkert ned.
»
Bruk kun ikke-skadede og feilfrie sagblad.
Bøyde eller
butte sagblad kan brekke, påvirke skjæringen negativt el-
ler forårsake et tilbakeslag.
»
Brems ikke sagbladet etter utkobling ved å trykke mot
dette fra siden.
Sagbladet kan ta skade, brekke eller for-
årsake et tilbakeslag.
»
Bruk egnede detektorer til å finne skjulte
strøm-/gass-/vannledninger,
eller spør hos det lokale
el-/gass-/vannverket.
Kontakt med elektriske ledninger
kan medføre brann og elektrisk støt. Skader på en gassled-
ning kan føre til eksplosjon.
Inntrenging i en vannledning
forårsaker materielle skader og kan medføre elektriske
støt.
»
Sikre arbeidsstykket.
Et arbeidsstykke som holdes fast
med spenninnretninger eller en skrustikke, holdes sikrere
enn med hånden.
»
Vent til elektroverktøyet er
stanset helt før du legger
det ned.
Innsatsverktøyet kan kile seg fast og føre til at du
mister kontrollen over elektroverktøyet.
»
Før alle arbeider på elektr
overktøyet utføres må støp-
selet trekkes ut av stikkontakten.
»
Sagbladet skal ikke være le
nger enn nødvendig for det-
te snittet. Bruk et smalt sagblad til saging i smale kur-
ver.
»
Kontroller om sagbladet sitter godt fast.
Et løst sagblad
kan falle ut og skade deg.
»
Hold elektroverktøyet slik ved utkasting av sagbladet
at ingen personer eller dyr skades av det utkastede
sagbladet.
»
Støv fra materialer som bl
yholdig maling, noen trety-
per, mineraler og metall kan være helsefarlig og føre til
allergiske reaksjoner, åndedrettssykdommer og/eller
kreft.
Asbestholdig materiale må kun bearbeides av fag-
folk.
Bruk helst et støvavsug som er egnet for dette materia-
let.
Sørg for god ventilasjo
n av arbeidsplassen.
Det anbefales å bruke en st
øvmaske med filterklasse
P2.
Følg ditt lands gyldige forskr
ifter for de materialene som
skal bearbeides.
»
Unngå støv på arbeidsplassen.
Støv kan lett antennes.
»
Ta hensyn til strømspenning
en! Spenningen til strøm-
kilden må stemme overens med angivelsene på elek-
troverktøyets typeskilt. Elek
troverktøy som er merket
med 230 V kan også brukes med 220 V.
»
Slå elektroverktøyet kun på når du bruker det for å spare
energi.
»
Beskyttelsesbøylen (se bilde 15, side 193) forhinderer
en ufrivillig berøring av sagbla
det i løpet av arbeidet og
må ikke fjernes.
»
Før du sager i tre, sponplater, bygningsmateriell etc.
må du sjekke om det finnes spiker, skruer e.l. og even-
tuelt fjerne disse.
»
I dyppsagingsmetoden må du kun bearbeide myke ma-
terialer som tre, gipskarton
g o.l.. Bruk kun korte sag-
blad til dyppsaging.
»
Glidesålen forhindrer skrapi
ng på overflaten. Flisver-
net forhindrer at overflaten
revner ved saging av tre.
Ikke bruk flisvernet ved gjæringssnitt.
»
Tilpass innstillingene av el-v
erktøyet til aktuell bruk.
F.eks. må du ved metallbea
rbeidelse eller ved smale
kurvesnitt redusere slagtall og pendelbevegelse.
»
Ved bearbeidelse av små eller tynne arbeidsstykker må
du alltid bruke et stabilt underlag hhv. et sagbord (til-
behør).
»
Ved ekstreme bruksvilkår må
du om mulig alltid bruke
et avsuganlegg. I slike tilfeller, blås gjennom ventila-
sjonsspaltene og koble
til en jordfeilbryter.
Ved bear-
beidelse av metall kan det sett
e seg lededyktig støv inne i
elektroverktøyet. Beskyttelses
isolasjonen til elektroverk-
tøyet kan innskrenkes.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 56 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM