Bosch GST 150 CE User Manual – Page 58

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

58
| Norsk
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Formålsmessig bruk
Maskinen er beregnet til å utføre kappinger og utskjæringer i
tre, kunststoff, metall, keramikkplater og gummi på faste un-
derlag. Den er egnet til rette
og kurve-snitt med en gjærings-
vinkel på opp til 45 °. Ta hensyn til sagbladanbefalingene.
Tekniske data
De Tekniske data til produktet er
angitt i tabellen på side 183.
Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V.
Ved avvikende spenning og på visse nasjonale modeller kan
disse informasjonene variere noe.
Samsvarserklæring
Vi erklærer som eneansvarlig at produktet som beskrives un-
der «Tekniske data» stemmer overens med følgende normer
eller normative dokumenter: EN 60745 jf. bestemmelsene i
direktivene 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC,
EN 50581.
Tekniske data (2006/42/EC) hos:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Støy-/vibrasjonsinformasjon
Måleverdiene til produktet er
angitt i tabellen på side 183.
Støy- og totale svingningsverdi
er (vektorsum fra tre retnin-
ger) beregnet jf. EN 60745.
Vibrasjonsnivået som er angitt
i disse anvisningene, er målt
iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan
brukes til sammenligning av el
ektroverktøy med hverandre.
Det egner seg også til en forelø
pig vurdering av vibrasjonsbe-
lastningen.
Det angitte vibrasjonsnivået re
presenterer de hovedsakelige
anvendelsene til elektroverktøy
et. Men hvis elektroverktøyet
brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehør eller
utilstrekkelig vedlikehold, kan
vibrasjonsnivået avvike. Dette
kan føre til en tydelig øking av
vibrasjonsbelastningen over he-
le arbeidstidsrommet.
Til en nøyaktig vurdering av vi
brasjonsbelastningen skal det
også tas hensyn til de tidene ma
skinen er slått av eller går,
men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibra-
sjonsbelastningen over
hele arbeidstidsrommet.
Bestem ekstra sikkerhetstiltak ti
l beskyttelse av brukeren mot
vibrasjonenes virkning, som fo
r eksempel: Vedlikehold av
elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, or-
ganisere arbeidsforløpene.
Montering og drift
Følgende tabell viser akti
vitetsmål for montering og drift av elektroverktøyet
. Anvisningene for aktivi
tetsmålene vises i angit
t bil-
de. Avhengig av typen bruk er det nødvendig å kombinere in
struksene på forskjellig måte
. Følg sikkerhetsinstruksene.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Mål for aktiviteten
Bilde
Ta da hensyn til
Side
Innsetting av sagblad
1
184
Utkasting av sagbladet
2
184
Innkopling av sponblåseinnretningen
3
184
Tilkobling av avsugingen
4
185 – 186
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 58 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM