Bosch GST 150 CE User Manual – Page 60

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

60
| Suomi
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Kundeservice og rådgivning ved bruk
Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet samt om reservedeleler. Spreng-
skisser og informasjon om reservedeler finner du også på:
www.bosch-pt.com
Bosch rådgivningsteamet hjelper
deg gjerne ved spørsmål an-
gående våre produkter og deres tilbehør.
Ved alle forespørsler og reserv
edelsbestillinger må du oppgi
det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på elektro-
verktøyets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Deponering
Elektroverktøy, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljø-
vennlig gjenvinning.
Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!
Kun for EU-land:
Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU
vedr. gamle elektriske og elektroniske ap-
parater og tilpassingen
til nasjonale lover
må gammelt elektroverktøy som ikke lenger
kan brukes samles inn og leveres inn til en
miljøvennlig resirkulering.
Rett til endringer forbeholdes.
Suomi
Sähkötyökalujen yleiset
turvallisuusohjeet
Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeid
en noudattamisen
laiminlyönti saattaa johtaa sähk
öiskuun, tulipaloon ja/tai va-
kavaan loukkaantumiseen.
Säilytä kaikki turvallisuus-
ja muut ohjeet tulevaisuutta
varten.
Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää
verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja
(verkkojohdolla) ja akku-
käyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohtoa).
Työpaikan turvallisuus
»
Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.
Työpaikan epäjärjestys tai va
laisemattomat työalueet voi-
vat johtaa tapaturmiin.
»
Älä työskentele sähkötyökalu
lla räjähdysalttiissa ym-
päristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.
Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyt-
tää pölyn tai höyryt.
»
Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttä-
essäsi.
Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suun-
tautuessa muualle.
Sähköturvallisuus
»
Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.
Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä
mitään pistorasia-adaptereita maadoitettujen sähkö-
työkalujen kanssa.
Alkuperäisessä kunnossa olevat pisto-
tulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
»
Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten put-
kia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja.
Sähköiskun vaara
kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
»
Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudel-
le.
Veden tunkeutuminen sähköt
yökalun sisään kasvattaa
sähköiskun riskiä.
»
Älä käytä verkkojohtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyö-
kalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan ir-
rottamiseen pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla
kuumuudesta, öljystä, terävist
ä reunoista ja liikkuvista
osista.
Vahingoittuneet tai sotkeu
tuneet johdot kasvatta-
vat sähköiskun vaaraa.
»
Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan
ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohtoa.
Ulkokäyttöön so-
veltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
»
Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei
ole vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakytkintä.
Vikavirtasuojakytkimen käyt
tö vähentää sähköiskun vaa-
raa.
Henkilöturvallisuus
»
Ole valpas, kiinnitä huomiota
työskentelyysi ja nouda-
ta tervettä järkeä sähkötyö
kalua käyttäessäsi. Älä käy-
tä mitään sähkötyökalua,
jos olet väsynyt tai huumei-
den, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
Hetken tarkkaamattomuus sä
hkötyökalua käytettäessä
saattaa johtaa vakavaan
loukkaantumiseen.
»
Käytä suojavarusteita. Käytä aina suojalaseja.
Henkilö-
kohtaisen suojavarustuksen
käyttö, kuten pölynaamarin,
luistamattomien turvakenkien
, suojakypärän tai kuulon-
suojaimien, riippuen sähkötyö
kalun lajista ja käyttötavas-
ta, vähentää loukkaantumisriskiä.
»
Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkö-
työkalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähkö-
verkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat
sitä.
Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä
tai kytket sähkötyökalun pist
otulpan pistorasiaan käyn-
nistyskytkimen ollessa käyntias
ennossa, altistat itsesi on-
nettomuuksille.
»
Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin
käynnistät sähkötyökalun.
Työkalu tai avain, joka sijait-
see laitteen pyörivässä osa
ssa, saattaa johtaa loukkaantu-
miseen.
»
Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tuke-
vasta seisoma-asennosta ja tasapainosta.
Täten voit pa-
remmin hallita sähkötyökalua
odottamattomissa tilanteis-
sa.
VAROITUS
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 60 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM