Bosch GST 150 CE User Manual – Page 61

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Suomi |
61
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
»
Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä
löysiä työvaatteita ta
i koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja
käsineet loitolla liikkuvista osista.
Väljät vaatteet, korut
ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
»
Jos pölynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee
sinun tarkistaa, että ne on
liitetty ja että niitä käyte-
tään oikealla tavalla.
Pölynimulaitteiston käyttö vähentää
pölyn aiheuttamia vaaroja.
Sähkötyökalujen huolelli
nen käyttö ja
käsittely
»
Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoi-
tettua sähkötyökalua.
Sopivaa sähkötyökalua käyttäen
työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle
sähkötyökalu on tarkoitettu.
»
Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja py-
säyttää käynnistyskytkimestä.
Sähkötyökalu, jota ei
enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä,
on vaarallinen ja se täytyy korjata.
»
Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat
säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirrät sähkötyökalun
varastoitavaksi.
Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkö-
työkalun tahattoman käynnistyksen.
»
Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun nii-
tä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää
sähkötyökalua, jotka eivät tu
nne sitä tai jotka eivät ole
lukeneet tätä käyttöohjetta.
Sähkötyökalut ovat vaaralli-
sia, jos niitä käyttävä
t kokemattomat henkilöt.
»
Hoida sähkötyökalusi huolella
. Tarkista, että liikkuvat
osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristukses-
sa sekä, että siinä ei ole
murtuneita tai vahingoittunei-
ta osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkö-
työkalun toimintaan. Anna korjata nämä vioittuneet
osat ennen käyttöä.
Monen tapaturman syyt löytyvät huo-
nosti huolletuista laitteista.
»
Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.
Huolellisesti
hoidetut leikkaustyökalut, joid
en leikkausreunat ovat terä-
viä, eivät tartu helposti kiinni
ja niitä on helpompi hallita.
»
Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne.
näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työ-
olosuhteet ja suoritettava toimenpide.
Sähkötyökalun
käyttö muuhun kuin sille määr
ättyyn käyttöön saattaa joh-
taa vaarallisiin tilanteisiin.
Huolto
»
Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden
korjata sähkötyökalusi ja hy
väksy korjauksiin vain al-
kuperäisiä varaosia.
Täten varmistat, että sähkötyökalu
säilyy turvallisena.
Pistosahojen turvallisuusohjeet
»
Pidä laitteesta kiinni sen
eristetyistä kahvapinnoista,
kun teet sellaisia töitä, jossa käyttötarvike saattaa
osua piilossa oleviin sähköjohtoihin tai laitteen omaan
virtajohtoon.
Kosketus jännitteiseen johtoon voi tehdä
myös laitteen metalliosat jännitteisiksi ja johtaa sähköis-
kuun.
Muita turvallisuus- ja työohjeita
»
Pidä kädet loitolla sahausko
hdasta. Älä pane käsiä työ-
kappaleen alle.
Sahanterää kosketetta
essa on olemassa
loukkaantumisvaara.
»
Vie ainoastaan käynnissä oleva sähkötyökalu työkap-
paletta vasten.
Muussa tapauksessa on olemassa takais-
kun vaara vaihtotyökalun ta
rttuessa työkappaleeseen.
»
Tarkista, että jalkalevy tu
kee työkappaleeseen sahat-
taessa.
Kallistunut sahanterä voi katketa tai aiheuttaa ta-
kaiskun.
»
Pysäytä työvaiheen jälkeen
sähkötyökalu ja vedä sa-
hanterä ulos urasta vasta tämän jälkeen, sahanterän
pysähdyttyä.
Täten menetellen vältät takaiskun ja voit tur-
vallisesti asettaa sähkötyökalun käsistäsi.
»
Käytä yksinomaan virhee
ttömiä, moitteettomassa
kunnossa olevia sahanteriä.
Taipuneet tai tylsät sahante-
rät voivat katketa, vaikuttaa
kielteisesti sahausjälkeen tai
aiheuttaa takaiskun.
»
Älä jarruta sahanterää laitteen pysäyttämisen jälkeen
painamalla sitä sivuttain.
Sahanterä saattaa vahingoit-
tua, katketa tai aiheuttaa takaiskun.
»
Käytä sopivia etsintälaitteita piilossa olevien syöttö-
johtojen paikallistamiseksi tai käänny paikallisen jake-
luyhtiön puoleen.
Kosketus sähköjohtoon saattaa johtaa
tulipaloon ja sähköiskuun. Kaasuputken vahingoittaminen
saattaa johtaa räjähdykseen.
Vesijohtoon tunkeutuminen
aiheuttaa aineellista vahinkoa tai saattaa johtaa sähköis-
kuun.
»
Varmista työkappale.
Kiinnityslaitteilla tai ruuvipenkkiin
kiinnitetty työkappale pysyy
tukevammin paikoillaan kuin
kädessä pidettynä.
»
Odota, kunnes sähkötyökalu on pysähtynyt, ennen
kuin asetat sen pois käsistäsi.
Vaihtotyökalu saattaa juut-
tua kiinni johtaen sähkötyökalun hallinnan menettämi-
seen.
»
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkö-
työkaluun kohdistuvia töitä.
»
Sahanterän ei tulisi olla ky
seisen sahaustyön tarvetta
pitempi. Käytä jyrkkien kaarteiden sahaamiseen kape-
aa sahanterää.
»
Tarkista, että sahanterä on tiukasti paikallaan.
Löysä
sahanterä voi irrota ja vahingoittaa sinua.
»
Pidä sahanterää irrotettaessa sähkötyökalua niin, että
irtoava sahanterä ei vahingoita ihmisiä tai eläimiä.
»
Materiaalien, kuten lyijypitoisen pinnoitteen, muuta-
mien puulaatujen, kivennäiste
n ja metallin pölyt voivat
olla terveydelle vaarallisia ja johtaa allergisiin reaktioi-
hin, hengitystiesairauk
siin ja/tai syöpään.
Asbestipitoi-
sia aineita saavat käsitellä vain ammattilaiset.
Käytä materiaalille soveltuvaa pölynimua, jos se on
mahdollista.
Huolehdi työkohteen
hyvästä tuuletuksesta.
Suosittelemme käyttämään suodatusluokan P2 hengi-
tyssuojanaamaria.
Ota huomioon maassasi voimas
saolevat säännökset koski-
en käsiteltäviä materiaaleja.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 61 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM