Bosch GST 150 CE User Manual – Page 62

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

62
| Suomi
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Vältä pölynkerty
mää työpaikalla.
Pöly saattaa helposti
syttyä palamaan.
»
Ota huomioon verkkojännite! Virtalähteen jännitteen
tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
230 V merkittyjä laitteita
voidaan käyttää myös 220 V
verkoissa.
»
Käynnistä energiansäästön ta
kia sähkötyökalu vain, kun
käytät sitä.
»
Koteloon kiinnitetty suoj
akaari (katso kuva 15,
sivu 193) estää sahanterän tahattoman kosketuksen
työn aikana, eikä sitä saa poistaa.
»
Tarkista ennen sahausta puuhun, lastulevyihin, raken-
nusmateriaaleihin jne., että n
iissä ei ole vieraita esinei-
tä, kuten nauloja, ruuveja tai vastaavia. Tarvittaessa ne
tulee poistaa.
»
Ainoastaan pehmeitä materi
aaleja, kuten puuta, kipsi-
kartonkia ja vastaavaa saa työstää upposahausmene-
telmällä!
»
Liukutalla voi estää pinnan naarmuuntumisen. Repi-
missuoja voi estää pinnan re
peytymisen puuta sahatta-
essa. Älä käytä repimiss
uojaa jiirisahauksissa.
»
Sovita sähkötyökalusi säädöt kunkin käytön mukaisik-
si. Pienennä iskulukua ja heiluriliikettä esim. metallia
työstettäessä tai jyrkkiä kaarteita sahattaessa.
»
Käytä pienten tai ohueiden
työkappaleiden työstöön
aina tukevaa alustaa tai sahapöytää (lisätarvike).
»
Käytä aina äärimmäisissä käyttöolosuhteissa mahdolli-
suuksien mukaan imulaitetta. Puhalla usein tuuletus-
aukot puhtaiksi ja liitä vikavirta-suojakytkimen (FI-)
kautta.
Metallia työstettäessä sa
attaa sähkötyökalun sisäl-
le kerääntyä johtavaa pölyä. Sähkötyökalun suojaeristys
saattaa vahingoittua.
Tunnusmerkit
Seuraavat tunnusmerkit ovat tä
rkeitä käyttöohjeen lukemi-
sessa ja ymmärtämisessä. Opet
tele tunnusmerkit ja niiden
merkitys. Tunnusmerkkien oikea tulkinta auttaa sinua käyttä-
mään sähkötyökaluasi paremmin ja turvallisemmin.
Tunnusmerkki
Merkitys
GST 150 CE: Vakioelektroniikalla
varustettu pistosaha
harmaana merkitty alue: Käsikahva
(eristetty tartuntapinta)
GST 150 BCE: Vakioelektroniikalla
ja sankakahvalla varustettu pisto-
saha
harmaana merkitty alue: Käsikahva
(eristetty tartuntapinta)
Lue kaikki turvallisuus- ja
käyttöohjeet
Irrota pistotulppa pistorasiasta
ennen kaikkia sähkötyökaluun
kohdistuvia töitä
Käytä suojakäsineitä
Lisätietoa
Liikesuunta
Reaktiosuunta
seuraava tapahtumavaihe
Purunpuhalluslaite
Pölynpoisto
Jiirikulma
Pieni iskuluku/nopeus
Suuri iskuluku/nopeus
Käynnistys
Poiskytkentä
Käynnistyskytkimen lukitus
Kielletty menettely
Oikea tulos
Sahaa kohtuullisella paineella, opti-
maalisen ja tarkan sahaustuloksen
saavuttamiseksi.
Tunnusmerkki
Merkitys
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 62 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM