Bosch GST 150 CE User Manual – Page 63

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Suomi |
63
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Vakiovarusteet
Pistosaha, repimissuoja ja imusarja.
Suuntaisohjain, liukut
alla, vaihtotyökalu ja muut kuvissa nä-
kyvät tai selostuksessa esiintyvät
lisätarvikkeet eivät kuulu va-
kiotoimitukseen.
Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikeohjelmastamme.
Määräyksenmukainen käyttö
Laite on tukevalla alustalla ta
rkoitettu sahaamaan katkosaha-
uksia ja aukkoja puuhun, muov
iin, metalliin, keramiikkalaat-
toihin ja kumiin. Se soveltuu suoriin ja kaareviin sahauksiin jo-
pa 45 ° asteen jiirikulmalla. Sa
hanteräsuositukset tulee ottaa
huomioon.
Tekniset tiedot
Tuotteen tekniset tiedot lö
ytyvät taulukosta sivulla 183.
Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jän-
nitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaih-
della.
Standardinmukaisuusvakuutus
Vakuutamme yksin vastaavamme s
iitä, että kohdassa ”Tekni-
set tiedot” selostettu tuote va
staa seuraavia standardeja tai
standardoituja asiakirj
oja: EN 60745 direktiivien
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EY, EN 50581 määrä-
ysten mukaan.
Tekninen tiedosto (2006/42/EY):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Melu-/tärinätiedot
Tuotteen mittausarvot löytyvät taulukosta sivulla 183.
Melu- ja värähtelyn yhteisarvo
t (kolmen suunnan vektorisum-
ma) mitattuna EN 60745 mukaan.
Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa
EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja
sitä voidaan käyttää sähkötyöka
lujen keskinäiseen vertailuun.
Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arvioin-
tiin.
Ilmoitettu värähtelytaso vast
aa sähkötyökalun pääasiallisia
käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin
käyttötarkoituksiin, erilaisill
a lisävarusteilla, poikkeavilla
käyttötarvikkeilla tai riittämätt
ömästi huollettuna, silloin vä-
rähtelytaso saattaa poiketa ilmo
itetusta arvosta. Tämä saat-
taa kasvattaa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomat-
tavasti.
Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida
myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä.
Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtelyrasi-
tusta.
Määrittele tarvittavat lisävaro
toimenpiteet käyttäjän suojele-
miseksi värähtelyn vaikutuksilt
a, esimerkiksi: Sähkötyökalu-
jen ja käyttötarvikke
iden huolto, käsien pitäminen lämpiminä,
työprosessien organisointi.
Levitä metallia sa
hattaessa jäähdy-
tys- tai voiteluainetta pitkin sahaus-
viivaa
Tuotenumero (10-numeroinen)
P
1
Ottoteho
n
0
Tyhjäkäynti-iskuluku
Suurin sahaussyvyys
Puu
Alumiini
Metalli
Lastulevy
Paino vastaa
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Suojausluokan
II
tunnusmerkki
(täysin eristetty)
L
pA
Äänen painetaso
L
wA
Äänen tehotaso
KEpävarmuus
a
h
Värähtelyn yhteisarvot
Tunnusmerkki
Merkitys
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 63 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM