Bosch GST 150 CE User Manual – Page 65

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Eλληνικά |
65
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Huolto ja puhdistus
»
Pidä aina sähkötyökalu, tuuletusaukot ja työkalunpidin
puhtaana, jotta voit työskennellä hyvin ja turvallisesti.
Jos liitäntäjohdon vaihto on
välttämätön, tulee tämän suorit-
taa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvalli-
suuden vaarantamisen välttämiseksi.
Puhdista sahanterän pidikettä
säännöllisesti. Poista sahante-
rä sähkötyökalusta ja koputa sä
hkötyökalua kevyesti tasaista
pintaa vasten.
Suihkuta säännöllisesti ryöm
intäöljyä sahanteränpitimeen
(katso kuva 16, sivu 194).
Tarkista ohjainrullaa säännöllisesti. Jos ohjainrulla on lop-
puun kulunut, tulee antaa va
ltuutetun Bosch-huoltopisteen
vaihtaa tilalle uusi.
Voitele ohjainrulla silloin tällöin
muutamalla öljypisaralla (kat-
so kuva 17, sivu 194).
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi
korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Rä
jähdyspiirustuksia ja tietoja
varaosista löydät myös osoitteesta:
www.bosch-pt.com
Boschin asiakaspalvelu auttaa
mielellään sinua tuotteitamme
ja niiden lisätarvikkeita
koskevissa kysymyksissä.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroi-
nen tuotenumero, joka löyt
yy laitteen mallikilvestä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suor
aan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch.fi
Hävitys
Sähkötyökalu, lisätarvikkeet
ja pakkaukset tulee toimittaa
ympäristöystävällise
en uusiokäyttöön.
Älä heitä sähkötyökalu
ja talousjätteisiin!
Vain EU-maita varten:
Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektro-
niikkalaitteita koskevan direktiivin
2012/19/EU ja sen kansallisten lakien
muunnosten mukaan, tu
lee käyttökelvotto-
mat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimit-
taa ympäristöystävälli
seen uusiokäyttöön.
Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.
Ελληνικά
Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για
ηλεκτρικά εργαλεία
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας και τις οδηγίες.
Αμέ-
λειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδη-
γιών μπορεί να προκαλέσουν ηλ
εκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρούς τραυματισμούς.
Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητ
ικές υποδείξεις και οδηγίες
για κάθε μελλοντική χρήση.
Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προ-
ειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία
που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό κα-
λώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά
εργαλεία που τροφοδοτούνται
από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).
Ασφάλεια στο χώρο εργασίας
»
Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά
φωτισμένο.
Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί
να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
»
Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλ-
λον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρ-
χουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες.
Τα ηλεκτρικά εργα-
λεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέ-
ξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
»
Όταν χρησιμοποιείτε το ηλ
εκτρικό εργαλείο κρατάτε
μακριά απ’ αυτό τα παιδιά
κι άλλα τυχόν παρευρισκόμε-
να άτομα.
Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπο-
ρεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.
Voitelu metallintyöstössä
12
191
Upposahaus
13
191 – 192
Suuntaisohjaimen asennus ja käyttö
14
192 – 193
Lisälaitteen valinta
195 – 197
Tehtävä
Kuva
Ota huomioon
Sivu
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 65 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM