Bosch GST 150 CE User Manual – Page 67

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Eλληνικά |
67
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
των ηλεκτρικών εργαλείων για
εργασίες που δεν προβλέπο-
νται γι’ αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστά-
σεις.
Service
»
Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο
σας για επισκευή από άρι-
στα εκπαιδευμένο προσωπικό
και με γνήσια ανταλλακτι-
κά.
Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του μη-
χανήματος.
Υποδείξεις ασφαλείας για σέγες
»
Κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο μόνο από τις μονωμένες
επιφάνειες λαβής, όταν εκτελείτε εργασίες, στις οποίες
το εξάρτημα μπορεί να έρθει σε επαφή με μη ορατούς
ηλεκτροφόρους αγωγούς ή με
το δικό του ηλεκτρικό κα-
λώδιο.
H επαφή με έναν ηλεκτροφόρο αγωγό μπορεί να θέ-
σει τα μεταλλικά μέρη του ηλεκ
τρικού εργαλείου επίσης υπό
τάση και να προκαλέσει μια ηλεκτροπληξία.
Συμπληρωματικές υποδείξεις
ασφαλείας και εργασίας
»
Κρατάτε τα χέρια σας μακριά από τον τομέα πριονίσμα-
τος. Μη βάζετε τα χέρια σας κάτω από το υπό κατεργασία
τεμάχιο.
Σε περίπτωση επαφής με την πριονόλαμα δημιουρ-
γείται κίνδυνος τραυματισμού.
»
Οδηγείτε το ηλεκτρικό εργαλε
ίο στο υπό κατεργασία τε-
μάχιο μόνο όταν αυτό βρ
ίσκεται σε λειτουργία.
Διαφορε-
τικά υπάρχει κίνδυνος να κλοτσή
σει, όταν το εργαλείο σφη-
νώσει στο υπό κατεργασία τεμάχιο.
»
Φροντίζετε το πέλμα να ακουμπάει καλά όταν πριονίζε-
τε.
Μια στρεβλωμένη ή υπό κλίση πριονόλαμα μπορεί να
σπάσει ή να κλοτσήσει.
»
Κάθε φορά που τελειώνετε ένα τμήμα της δουλειά σας
θέστε πρώτα το ηλεκτρικό ερ
γαλείο εκτός
λειτουργίας
και βγάλτε την πριονόλαμα από την τομή μόνο όταν αυτό
έχει σταματήσει εντελώς να κινείται.
Έτσι αποφεύγετε
ένα ενδεχόμενο κλότσημα και
ταυτόχρονα μπορείτε να απο-
θέσετε ασφαλώς το ηλεκτρικό εργαλείο.
»
Να χρησιμοποιείτε μόνο άθικ
τες, άριστες πριονόλαμες.
Στρεβλές ή μη κοφτερές πριονόλαμες μπορεί να σπάσουν,
να επιδράσουν αρνητικά την κοπή ή να προκαλέσουν κλό-
τσημα.
»
Μη φρενάρετε την πριονόλαμα πιέζοντάς την από τα
πλάγια.
Η πριονόλαμα μπορεί να χαλάσει, να σπάσει ή να
κλοτσήσει.
»
Χρησιμοποιείτε κατάλληλες αν
ιχνευτικές συσκευές για
να εντοπίσετε τυχόν μη ορατές τροφοδοτικές γραμμές ή
να συμβουλεύεστε την τοπική
εταιρία παροχής ενέργει-
ας.
Η επαφή με ηλεκτρικές γραμμές μπορεί να οδηγήσει σε
πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία. Η πρόκληση ζημιάς σ’ έναν
αγωγό φωταερίου (γκαζιού) μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
Το τρύπημα ενός σωλήνα νερού προκαλεί ζημιά σε πράγματα
ή/και μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία.
»
Ασφαλίζετε το υπό κατεργασία τεμάχιο.
Ένα υπό κατερ-
γασία τεμάχιο συγκρατιέται ασφαλέστερα με μια διάταξη σύ-
σφιγξης ή με μια μέγγενη παρά με το χέρι σας.
»
Πριν αποθέσετε το ηλεκτρικ
ό εργαλείο περιμένετε πρώ-
τα να σταματήσει εντελώς να κινείται.
Το τοποθετημένο
εξάρτημα μπορεί να σφηνώσει και να οδηγήσει στην απώ-
λεια του ελέγχου του ηλεκτρικού εργαλείου.
»
Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε ερ-
γασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.
»
Η πριονόλαμα δεν θα πρέπει να έχει μεγαλύτερο μήκος
από εκείνο που απαιτείται για την προβλεπόμενη κοπή.
Για την κοπή στενών καμπύλ
ων να χρησιμοποιείτε επί-
σης στενές πριονόλαμες.
»
Ελέγξτε, αν η πριονόλαμα έχει συναρμολογηθεί ασφα-
λώς.
Μια χαλαρή πριονόλαμα μπορεί να πεταχτεί έξω και να
σας τραυματίσει.
»
Κατά την απόρριψη της πριονόλαμας να κρατάτε το ηλε-
κτρικό εργαλείο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να μην δημιουρ-
γείται κίνδυνος τραυματισμού τυχόν παρευρισκομένων
ατόμων ή ζώων από την απορριπτόμενη πριονόλαμα.
»
Η σκόνη από ορισμένα υλικά. π. χ. από μολυβδούχες
μπογιές, από μερικά είδη ξύλου, από ορυκτά υλικά και
από μέταλλα μπορεί να είναι ανθυγιεινή και να προκαλέ-
σει αλλεργικές αντιδράσεις, ασθένειες των αναπνευστι-
κών οδών και/ή καρκίνο.
Η κατεργασία αμιαντούχων υλι-
κών επιτρέπεται μόνο σε ειδικά εκπαιδευμένα άτομα.
Να χρησιμοποιείτε κατά το δυ
νατό για το εκάστοτε υλικό
την κατάλληλη αναρρόφηση.
Να φροντίζετε για τον καλό αερισμό του χώρου εργασίας.
Σας συμβουλεύουμε να φοράτε μάσκες αναπνευστικής
προστασίας με φίλτρο κατηγορίας P2.
Να τηρείτε τις διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας για τα δι-
άφορα υπό κατεργασία υλικά.
»
Να αποφεύγετε τη δημιουργία συσσώρευσης σκόνης
στο χώρο που εργάζεστε.
Οι σκόνες αναφλέγονται εύκολα.
»
Δώστε προσοχή στην τάση δικτύου! Η τάση της ηλεκτρι-
κής πηγής πρέπει να ταυτίζεται με την τάση που είναι
αναγραμμένη στην πινακίδα κατασκευαστή του ηλεκτρι-
κού εργαλείου. Ηλεκτρικά ερ
γαλεία με χαρακτηριστική
τάση 230 V λειτουργού
ν και με τάση 220 V.
»
Να θέτετε το ηλεκτρικό εργαλε
ίο σε λειτουργία μόνο όταν
πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε. Έτσι εξοικονομείτε ενέρ-
γεια.
»
Το προστατευτικό έλασμα που είναι αναρτημένο στο πε-
ρίβλημα (βλέπε εικόνα 15, σελίδα 193) εμποδίζει την
αθέλητη επαφή με την πριονό
λαμα κατά τη διάρκεια της
κοπής και δεν επιτρέ
πεται να αφαιρεθεί.
»
Πριν αρχίσετε την κοπή ξύλου, μοριοσανίδων, δομικών
υλικών κτλ. πρέπει να ελέγξετε μήπως τα υλικά αυτά πε-
ριέχουν ξένα αντικείμενα, όπ
ως καρφιά, βίδες κ. α. και
αν ναι, να τα αφαιρέσετε.
»
Στη λειτουργία κοπή βυθίσματ
ος να κατεργάζεστε μόνο
μαλακά υλικά, π. χ. ξύλα,
γυψοσανίδες και άλλα παρό-
μοια. Στις κοπές βυ
θίσματος να χρησιμοποιείτε μόνο κο-
ντές πριονόλαμες.
»
Το πέδιλο ολίσθησης μπορεί
να προστατέψει την επιφά-
νεια από γρατζουνίσματα. Το προστατευτικό σκλήθρων
μπορεί να εμποδίσει το σχίσ
ιμο της επιφάνειας όταν κό-
βετε ξύλο. Μην χρ
ησιμοποιήσετε το προστατευτικό
σκλήθρων στις φαλτσοτομές.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 67 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM