Bosch GST 150 CE User Manual – Page 71

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Türkçe |
71
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Συντήρηση και καθαρισμός
»
Να διατηρείτε το ηλεκτρικό
εργαλείο, τις σχισμές αερι-
σμού καθώς και την υποδοχή
εργαλείου σε καθαρή κατά-
σταση για να μπορείτε να εργάζεστε καλά και ασφαλώς.
Μια τυχόν αναγκαία αντικατάστα
ση του ηλεκτρικού καλωδίου
πρέπει να διεξαχθεί από την Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο
κατάστημα Service της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε δι-
ακινδύνευση της ασφάλειας.
Καθαρίζετε τακτικά την υποδοχ
ή της πριονόλαμας. Γι’ αυτό
αφαιρείτε την πριονόλαμα από το ηλεκτρικό εργαλείο και χτυ-
πάτε το ηλεκτρικό εργαλείο ελαφρά επάνω σε μια επίπεδη
επιφάνεια για να βγουν από την υποδοχή τυχόν γρέζια/πριονί-
δια κ. α.
Να ψεκάζετε την υποδοχή της
πριονόλαμας τακτικά με λεπτό
λάδι συντήρησης (βλέπε εικόνα 16, σελίδα 194).
Ελέγχετε το ράουλο οδήγησης τα
κτικά. Όταν φθαρεί, τότε πρέ-
πει να αλλαχτεί από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service
της Bosch.
Όταν χρειάζεται να λιπαίνετε το ράουλο οδήγησης με μια στα-
γόνα λάδι (βλέπε εικόνα 17, σελίδα 194).
Service και παροχή συμβουλών χρήσης
Το Service απαντά στις ερωτήσει
ς σας σχετικά με την επισκευή
και τη συντήρηση του προϊόνος σας καθώς για τα κατάλληλα
ανταλλακτικά:
www.bosch-pt.com
Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως
στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλα-
κτικά τους.
Όταν ζητάτε διασαφητικές πληροφορίες καθώς και όταν παραγ-
γέλνετε ανταλλακτικά πρέπει να αναφέρετε οπωσδήποτε το
10ψήφιο αριθμό ευρετηρίου που αναγράφεται στην πινακίδα
κατασκευαστή.
Ελλάδα
Robert Bosch A.E.
Ερχείας 37
19400 Κορωπί – Αθήνα
Tel.: 210 5701270
Fax: 210 5701283
www.bosch.com
www.bosch-pt.gr
ABZ Service A.E.
Tel.: 210 5701380
Fax: 210 5701607
Απόσυρση
Τα ηλεκτρικά εργαλεία, τα εξαρ
τήματα και οι συσκευασίες πρέ-
πει να ανακυκλώνονται με τρόπ
ο φιλικό προς το περιβάλλον.
Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα απορρίμματα του σπιτι-
ού σας!
Μόνο για χώρες της ΕΕ:
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία
2012/19/EE σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρι-
κές και ηλεκτρονικές συ
σκευές και τη μετα-
φορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν
είναι πλέον υποχρεωτικό τα άχρηστα ηλεκτρι-
κά εργαλεία να συλλέγονται ξεχωριστά για να
ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περι-
βάλλον.
Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.
Türkçe
Elektrikli El Aletle
ri İçin Genel Uyarı
Talimatı
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini oku-
yun.
Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine
uyulmadığı takdirde elektrik ça
rpmalarına, yangınlara ve/veya
ağır yaralanmalara neden olunabilir.
Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak
üzere saklayın.
Uyarı ve talimat hükümlerinde ku
llanılan “Elektrikli El Aleti”
kavramı, akım şebekesine bağlı
(şebeke bağlantı kablosu ile)
aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı ol-
mayan aletler) kapsamaktadır.
Çalışma yeri güvenliği
»
Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın.
Çalıştığınız
yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çı-
kabilir.
»
Yakınında patlayıcı maddeler,
yanıcı sıvı, gaz veya toz-
ların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışma-
yın.
Elektrikli el aletleri, toz
veya buharların tutuşmasına
neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
»
Elektrikli el aleti ile çalışı
rken çocukları ve başkalarını
uzakta tutun.
Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü
kaybedebilirsiniz.
Elektrik Güvenliği
»
Elektrikli el aletinin bağlantı
fişi prize uy
malıdır. Fişi
hiçbir zaman değiştirmeyin.
Koruyucu topraklanmış
elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.
Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma tehlikesi-
ni azaltır.
»
Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gi-
bi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa gelmek-
ten kaçının.
Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elek-
trik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
»
Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakma-
yın.
Suyun elektrikli el aleti iç
ine sızması elektrik çarpma
tehlikesini artırır.
»
Elektrikli el aletini kablosundan tutarak taşımayın,
kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fişi
UYARI
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 71 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM