Bosch GST 150 CE User Manual – Page 72

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

72
| Türkçe
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
çıkarmayın. Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı ci-
simlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tu-
tun.
Hasarlı veya dolaşmış kablo
elektrik çarpma tehlikesi-
ni artırır.
»
Bir elektrikli el aleti ile aç
ık havada çalışırken, mutlaka
açık havada kullanılmaya uy
gun uzatma kablosu kulla-
nın.
Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun
kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
»
Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması
şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın.
Arı-
za akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehli-
kesini azaltır.
Kişilerin Güvenliği
»
Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el
aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.
Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların veya alkolün
etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın.
Aleti
kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara ne-
den olabilir.
»
Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu göz-
lük kullanın.
Elektrikli el aletinin tü
rü ve kullanımına uygun
olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu
kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanı-
mı yaralanma tehlikesini azalttır.
»
Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Akım ikmal şe-
bekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinize alıp taşı-
madan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan
emin olun.
Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde
dururken taşırsanız ve alet aç
ıkken fişi prize sokarsanız ka-
zalara neden olabilirsiniz.
»
Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini
veya anahtarları aletten çıkarın.
Aletin dönen parçaları
içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara ne-
den olabilir.
»
Çalışırken bedeni
niz anormal durumda olmasın. Çalı-
şırken duruşunuz güvenli ol
sun ve dengenizi her zaman
koruyun.
Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha
iyi kontrol edebilirsiniz.
»
Uygun iş elbiseleri giyin. Ge
niş giysiler giymeyin ve ta-
kı takmayın. Saçlarınızı, giysileriniz ve eldivenlerinizi
aletin hareketli parçalarından uzak tutun.
Bol giysiler,
uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından
tutulabilir.
»
Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanır-
ken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığın-
dan emin olun.
Toz emme donanımının kullanımı tozdan
kaynalanabilecek tehlikeleri azaltır.
Elektrikli el aletlerinin
özenle kullanımı ve bakımı
»
Aleti aşırı ölçede zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elek-
trikli el aletleri kullanın.
Uygun performanslı elektrikli el
aleti ile, belirlenen çalışma al
anında daha iyi ve güvenli ça-
lışırsınız.
»
Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın.
Açı-
lıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarıl-
malıdır.
»
Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya akü-
yü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştirir-
ken veya aleti elinizden bırakırken fişi prizden çekin.
Bu önlem, elektrikli el aletin
in yanlışlıkla çalışmasını önler.
»
Kullanım dışı duran elektrikli
el aletlerini çocukların
ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bil-
meyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin
aletle çalışmasına izin vermeyin.
Deneyimsiz kişiler tara-
fından kullanıldığında elektrik
li el aletleri tehlikelidir.
»
Elektrikli el aletinizin bakımı
nı özenle yapın. Elektrikli
el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini engelleye-
bilecek bir durumun olup ol
madığını, hareketli parça-
ların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve sıkı-
şıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını
kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasar-
lı parçaları onartın.
Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin
kötü bakımından kaynaklanır.
»
Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun.
Özenle bakımı
yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sı-
kışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı
sağlarlar.
»
Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu
özel tip alet için öngörülen ta
limata göre kullanın. Bu sı-
rada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.
Elektrikli el aletlerinin kendil
eri için öngörülen alanın dışın-
da kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.
Servis
»
Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal
yedek parça kullanma koşulu ile onartın.
Bu sayede ale-
tin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.
Dekupaj testereleri için güvenlik
talimatı
»
Alet ucunun görünmeyen elek
trik kablolarına veya ale-
tin kendi şebeke bağlantı kablosuna rastlama olasılığı
bulunan işleri yaparken elektrikli el aletini izolasyonlu
tutamağından tutun.
Elektrik akımı ileten kablolarla te-
mas aletin metal parçalarını da elektrik akımına maruz bıra-
kır ve elektrik çarpmaları olabilir.
Diğer güvenlik talimatı ve uyarılar
»
Ellerinizi kesme yapılan yerden uzak tutun. İş parçasını
alttan kavramayın.
Testere bıçağı ile temas yaralanmala-
ra neden olabilir.
»
Aleti daima çalışır durumda iş parçasına temas ettirin.
Aksi takdirde dişler iş parças
ına takılabilir ve geri tepme
kuvveti oluşabilir.
»
Kesme yaparken taban levhasının yerine sağlam biçim-
de oturmasına dikkat edin.
Açılandırılan bir testere bıçağı
kırılabilir veya geri tepme kuvveti oluşturabilir.
»
İşiniz bittikten sonra aleti ka
patın ve testere bıçağı tam
olarak durduktan sonra kesme yerinden çıkarın.
Bu yol-
la geri tepme kuvvetinin oluşma
sını engellersiniz ve aleti
güvenli bir biçimde elinizden bırakabilirsiniz.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 72 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM