Bosch GST 150 CE User Manual – Page 73

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Türkçe |
73
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
»
Sadece hasar görmemiş, kusursuz testere bıçakları
kullanın.
Bükülmüş veya körelmiş testere bıçakları kırıla-
bilir, kesme işlemini olumsuz
yönde etkileyebilir veya geri
tepme kuvvetlerinin ortaya çı
kmasına neden olabilirler.
»
Aleti kapattıktan sonra test
ere bıçağını yan taraftan
bastırarak frenlemeyin.
Testere bıçağı hasar görebilir, kı-
rılabilir veya bir geri tepme kuvveti oluşabilir.
»
Görünmeyen ikmal hatlarını tespit etmek üzere uygun
tarama cihazları kullanın veya mahalli ikmal şirketle-
rinden yardım alın.
Elektrik kablolarıyla temas yanıklara
ve elektrik çarpmasına neden olabilir. Bir gaz borusuna ha-
sar vermek patlamalar ortaya çıkarabilir. Bir su borusuna
girmek maddi hasara veya elektrik çarpmasına neden ola-
bilir.
»
İş parçasını emniyete alın.
Bir germe tertibatı veya men-
gene ile sabitlenen iş parçası
elle tutmaya oranla daha gü-
venli tutulur.
»
Elinizden bırakmadan önce elektrikli el aletinin tam
olarak durmasını bekleyin.
Alete takılan uç sıkışabilir ve
elektrikli el aletinin kontrolünü kaybedebilirsiniz.
»
Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan
önce her defasında fişi prizden çekin.
»
Testere bıçağı öngörülen kesme işlemi için gerekli ol-
duğundan daha uzun olmamalı
dır. Dar kavisli kesme iş-
leri için ince testere bıçakları kullanın.
»
Testere bıçağının yerine sı
kıca oturup oturmadığını
kontrol edin.
Gevşek testere bıçağı dışarı fırlayabilir ve sizi
yaralayabilir.
»
Testere bıçağını aletten dışarı
attırırken aleti öyle tu-
tun ki, hiç kimse veya bir hayva
n dışarı atılan testere bı-
çağı tarafından yaralanmasın.
»
Kurşun içeren boya, bazı ahşap türleri, mineraller ve
metallerin tozları sağlığa zararlı olabilir ve alerjik reak-
siyonlara, solunum yolu hastalıklarına ve/veya kansere
yol açabilir.
Asbest içeren malzemeler sadece uzmanlar
tarafından işlenebilir.
Mümkün olduğu kadar işlediğiniz malzemeye uygun bir
toz emme tertibatı kullanın.
Çalışma yerinizi iyi bir biçimde havalandırın.
P2 filtre sınıfı filtre takılı
soluk alma maskesi kullanmanı-
zı tavsiye ederiz.
İşlenen malzemelere ait ülkenizdeki geçerli yönetmelik hü-
kümlerine uyun.
»
Çalıştığınız yerde tozun birikmesini önleyin.
Tozlar ko-
layca alevlenebilir.
»
Şebeke gerilimine dikkat edin! Akım kaynağının gerili-
mi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerindeki verilere
uygun olmalıdır. 230 V ile işaretlenmiş elektrikli el
aletleri 220 V ile de çalıştırılabilir.
»
Enerjiden tasarruf etmek için el
ektikli el aletini sadece kul-
lanacağınız zaman açın.
»
Gövdeye monte edilmiş olan
koruyucu kol (bakınız:
Şekil 15, sayfa 193) çalışma esnasında yanlışlıkla tes-
tere bıçağına teması önler ve çıkarılmamalıdır.
»
Ahşap, yonga levha, yapı
malzemesi ve benzerlerinde
kesme yapmadan önce her defasında malzeme içinde
çivi, vida ve benzeri nesnel
erin bulunup bulunmadığını
kontrol edin ve gerekiyorsa bunları çıkarın.
»
Malzeme içine dalma yönteminde sadece ahşap, alçı
karton ve benzeri yumuşak
malzeme kullanın. Malzeme
içine dalmalı kesme işlerinde sadece kısa testere bı-
çakları kullanın.
»
Kayıcı papuç malzeme yüzeyi
nde çizikler oluşmasını
önler. Talaş kırılma emniyeti ise ahşap malzeme kesilir-
ken yüzeydeki yırtılmaları önler. Gönyeli kesme işlerin-
de talaş koruma emniyetini kullanmayın.
»
Elektrikli el aletinizin ayarlarını yaptığınız işe uyarla-
yın. Örneğin metalleri işlerk
en veya dar kavisli kesme
yaparken strok sayısını ve pandül hareketi düşürün.
»
Küçük veya ince iş parçalarını işlerken daima sağlam
bir taban beslemesi veya kesme masası (aksesuar) kul-
lanın.
»
Olağan dışı kullanım koşull
arında mümkün olduğu ka-
dar bir emici tertibat kullanın. Havalandırma aralıkları-
nı sık sık basınçlı hava ile
temizleyin ve devreye hatalı
akım koruma şalteri (FI şalteri) bağlayın.
Metaller işle-
nirken elektrikli el aletinin iç
inde iletken tozlar birikebilir.
Ve bu da elektrikli el aletin
in koruyucu izolasyonunu olum-
suz yönde etkileyebilir.
Semboller
Aşağıdaki semboller kullanım kı
lavuzunun okunması ve anla-
şılması için önemlidir. Sembolle
ri ve anlamlarını zihninize iyi-
ce yerleştirin. Sembollerin doğr
u yorumu elektrikli el aletini
daha iyi ve daha güvenli
kullanmanıza yardımcı olur.
Sembol
Anlamı
GST 150 CE: Sabit elektronik -
sistemli dekupaj testeresi
Gri işaretli alan: Tutamak
(izolasyonlu tutma yüzeyi)
GST 150 BCE: Sabit elektronik -
sistemli ve kavisli tutamaklı dekupaj
testeresi
Gri işaretli alan: Tutamak
(izolasyonlu tutma yüzeyi)
Bütün güvenlik talimatı ve uyarılarını
okuyun
Elektrikli el aletinin kendinde bir
çalışma yapmadan önce her defasın-
da şebeke fişini prizden çekin
Koruyucu eldiven kullanın
Ek bilgiler
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 73 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM