Bosch GST 150 CE User Manual – Page 75

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Türkçe |
75
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Gürültü/Titreşim bilgisi
Ürünün ölçüm değerleri sayfa 183’daki tabloda belirtilmek-
tedir.
Toplam gürültü ve titreşim değe
ri (üç yönün vektör toplamı)
EN 60745’e göre tespit edilmektedir.
Bu talimatta belirtilen titreş
im seviyesi EN 60745’e göre
normlandırılmış bir ölçme yöntemi
ile tespit edilmiştir ve ha-
valı aletlerin karşılaştırılmasında
kullanılabilir. Bu değer geçici
olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.
Belirtilen titreşim seviyesi elektr
ikli el aletinin temel kullanım
alanlarını temsil eder. Ancak elek
trikli el aleti başka kullanım
alanlarında, farklı aksesuarla, fa
rklı uçlarla kullanılırken veya
yetersiz bakımla kullanılırken, ti
treşim seviyesi belirtilen de-
ğerden farklı olabilir. Bu da to
plam çalışma süresi içindeki tit-
reşim yükünü önemli ölçüde artırabilir.
Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin kapa-
lı olduğu veya çalıştığı halde
kullanılmadığı süreler de dikkate
alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükü-
nü önemli ölçüde azaltabilir.
Titreşimin kullanıcıya bindirdiği
yük için önceden ek güvenlik
önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli
el aletinin ve uçların bakımı,
ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.
Montaj ve işletim
Aşağıdaki tablo elektrikli el aletini montajı ve işletimine iliş
kin işlem adımlarını göstermekted
ir. Talimat ve işlem adımları
belirtilen
şekilde gösterilmektedir. Uygulama türüne
göre farklı talimat kombinasyonları gerekl
idir. Güvenlik talimatı hükümlerine uyun.
İşlemin amacı
Şekil
Dikkat edin
Sayfa
Testere bıçağının takılması
1
184
Testere bıçağının çıkarılması
2
184
Talaş üfleme tertibatının açılması
3
184
Emme donanımının bağlanması
4
185 – 186
Gönye açısının ayarlanması
5
186 – 187
Kayıcı pabucun takılması
6
188
Talaş koruma emniyetinin takılması
7
188
Pandül hareketin ayarlanması
8
189
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 75 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM