Bosch GST 150 CE User Manual – Page 78

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

78
| Polski
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wil-
gocią.
Przedostanie się wody do elektronarzędzia pod-
wyższa ryzyko porażenia prądem.
»
Nigdy nie należy używać pr
zewodu do innych czynno-
ści. Nigdy nie nale
ży nosić elektronarzędzia, trzymając
je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia
urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka
pociągając za przewód. Pr
zewód należy chronić przed
wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od
oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządze-
nia.
Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko
porażenia prądem.
»
W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym nie-
bem, należy używać przewo
du przedłużającego, dosto-
sowanego również do zastosowań zewnętrznych.
Uży-
cie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na
zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
»
Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzę-
dzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika
ochronnego różnicowo-prądowego.
Zastosowanie
wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza
ryzyko porażenia prądem.
Bezpieczeństwo osób
»
Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować
ostrożność, każdą czynność
wykonywać uważnie i z
rozwagą. Nie należy używać
elektronarzędzia, gdy jest
się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków,
alkoholu lub lekarstw.
Moment nieuwagi przy użyciu
elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych ura-
zów ciała.
»
Należy nosić osobiste wypo
sażenie ochronne i zawsze
okulary ochronne.
Noszenie osobistego wyposażenia
ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia
z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego
lub środków ochrony słuchu (w
zależności od rodzaju i
zastosowania elektronarzędzia
) – zmniejsza ryzyko obra-
żeń ciała.
»
Należy unikać niezamierz
onego uruchomienia narzę-
dzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłą-
czeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem
lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić
się, że elektronarzędzie jest wyłączone.
Trzymanie pal-
ca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia
lub podłączenie do prądu włączonego narzędzia, może
stać się przyczyną wypadków.
»
Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć na-
rzędzia nastawcze lub klucze.
Narzędzie lub klucz, znaj-
dujący się w ruchomych częś
ciach urządzenia mogą do-
prowadzić do obrażeń ciała.
»
Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Nale-
ży dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie
równowagi.
W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola
elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
»
Należy nosić odpowiednie ub
ranie. Nie należy nosić
luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawi-
ce należy trzymać z daleka od ruchomych części.
Luźne
ubranie, biżuteria lub długie
włosy mogą zost
ać wciągnięte
przez ruchome części.
»
Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń od-
sysających i wychwytujących pył, należy upewnić się,
że są one podłączone i będą prawidłowo użyte.
Użycie
urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie
pyłami.
Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektro-
narzędzi
»
Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać na-
leży elektronarzędzia, które są do tego przewidziane.
Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się
w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.
»
Nie należy używać elektr
onarzędzia, którego włącz-
nik/wyłącznik jest uszkodzony.
Elektronarzędzie, które-
go nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne
i musi zostać naprawione.
»
Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po
zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć
wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator.
Ten środek
ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się
elektronarzędzia.
»
Nieużywane elektronarzędzia należy przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dz
ieci. Nie należy udostęp-
niać narzędzia osobom, które
go nie znają lub nie prze-
czytały niniejszych przepisów.
Używane przez niedo-
świadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
»
Konieczna jest należyta ko
nserwacja elektronarzędzia.
Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia
działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie
są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miał-
by wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia.
Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia
oddać do naprawy.
Wiele wypadków spowodowanych
jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
»
Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.
O wiele rzadziej dochodzi do
zakleszczenia się narzędzia
tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane na-
rzędzia łatwiej się też prowadzi.
»
Elektronarzędzia, osprzęt,
narzędzia pomocnicze itd.
należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami.
Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykony-
wanej pracy.
Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektro-
narzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
Serwis
»
Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wy-
kwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginal-
nych części zamiennych.
To gwarantuje, że bezpieczeń-
stwo urządzenia zostanie zachowane.
Wskazówki dotyczące
bezpieczeństwa pracy z wyrzynarkami
»
Podczas wykonywania prac, pr
zy których narzędzie ro-
bocze mogłoby natrafić na ukryte przewody elektrycz-
ne lub na własny przewód za
silający, urządzenie należy
trzymać za izolowane powierzchnie rękojeści.
Kontakt z
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 78 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM