Bosch GST 150 CE User Manual – Page 79

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Polski |
79
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
przewodem przewodzącym prąd może spowodować prze-
kazanie napięcia na części metalowe urządzenia, co mo-
głoby spowodować porażenie prądem elektrycznym.
Dalsze wskazówki bezpieczeństwa i
pracy
»
Ręce należy trzymać z daleka od zakresu cięcia. Nie
wsuwać ich pod obrabiany przedmiot.
Przy kontakcie z
brzeszczotem istnieje nieb
ezpieczeństwo zranienia się.
»
Elektronarzędzie uruchomić przed zetknięciem freza z
materiałem.
W przeciwnym wypadku istnieje niebezpie-
czeństwo odrzutu, gdy użyte narzędzie zablokuje się w
obrabianym przedmiocie.
»
Należy uważać, by stopka po
dczas cięcia była bezpiecz-
nie nałożona.
Zablokowany brzeszczot może się złamać
lub doprowadzić do odrzutu.
»
Po zakończeniu pracy należy elektronarzędzie wyłą-
czyć. Brzeszczot można wyprowadzić z obrabianego
materiału wtedy, gdy znajduje się on w bezruchu.
W ten
sposób uniknie się odrzutu
i można odłożyć bezpiecznie
elektronarzędzie.
»
Stosować należy wyłączni
e nieuszkodzone brzeszczo-
ty, znajdujące się w nienagannym stanie technicznym.
Wygięte lub nieostre brzeszcz
oty mogą się złamać, mieć
negatywny wpływ na linię cięcia, a także spowodować od-
rzut.
»
Nie należy hamować brzeszcz
otu po wyłączeniu bocz-
nym naciskiem.
Brzeszczot może zostać uszkodzony, zła-
mać się lub spowodować reakcję zwrotną.
»
Należy używać odpowiednich przyrządów poszukiwaw-
czych w celu lokalizacji ukrytych przewodów zasilają-
cych lub poprosić o pomoc zakłady miejskie.
Kontakt z
przewodami znajdującymi się pod napięciem może dopro-
wadzić do powstania pożaru lub porażenia elektrycznego.
Uszkodzenie przewodu gazowego może doprowadzić do
wybuchu. Wniknięcie do przewodu wodociągowego powo-
duje szkody rzeczowe lub może spowodować porażenie
elektryczne.
»
Należy zabezpieczyć obrabiany przedmiot.
Zamocowa-
nie obrabianego przedmiotu w urządzeniu mocującym lub
imadle jest bezpieczniejsze niż trzymanie go w ręku.
»
Przed odłożeniem elektronar
zędzia, należy poczekać,
aż znajdzie się ono w bezruchu.
Narzędzie robocze może
się zablokować i doprowadzić do utraty kontroli nad
elektronarzędziem.
»
Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu nale-
ży wyciągnąć wtyczkę z gniazda.
»
Brzeszczot nie powinien być dłuższy niż wymaga tego
zaplanowane cięcie. Do cięć o bardzo małych promie-
niach krzywizn należy stosować wąski brzeszczot.
»
Należy skontrolować, czy brzeszczot jest dobrze osa-
dzony.
Luźny brzeszczot może wypaść i zranić obsługują-
cego.
»
Podczas wyjmowania brzeszczotu elektronarzędzie
powinno być skierowane w taki sposób, aby wyrzucany
brzeszczot nie zranił osób lub zwierząt, znajdujących
się w pobliżu.
»
Pyły niektórych materiałów, na przykład powłok malar-
skich z zawartością ołowiu, niektórych gatunków drew-
na, minerałów lub niektórych
rodzajów metalu, mogą
stanowić zagrożenie dla zdrowia, a także wywoływać
reakcje alergiczne, schorzenia dróg oddechowych
i/lub prowadzić do zachorowań na raka.
Materiały, za-
wierające azbest mogą być obrabiane jedynie przez odpo-
wiednio przeszkolony personel.
W razie możliwości należy stosować odsysanie pyłu do-
stosowane do rodzaju obrabianego materiału.
Należy zawsze dbać o dobrą
wentylację stanowiska pracy.
Zaleca się noszenie maski przeciwpyłowej z pochłania-
czem klasy P2.
Należy stosować się do aktu
alnie obowiązujących w danym
kraju przepisów, regulujących zasady obchodzenia się z
materiałami przeznaczonymi do obróbki.
»
Należy unikać gromadzenia się pyłu na stanowisku pra-
cy.
Pyły mogą się z łatwością zapalić.
»
Należy zwrócić uwagę na napięcie sieci! Napięcie źród-
ła prądu musi zgadzać się z
danymi na tabliczce znamio-
nowej elektronarzędzia. Elektronarzędzia przeznaczo-
ne do pracy pod napięciem 230 V można przyłączać
również do sieci 220 V.
»
Aby zaoszczędzić energię elektryczną, elektronarzędzie
należy włączać tylko wówcza
s, gdy jest ono używane.
»
Przymocowany do obudowy pałąk ochronny (zob.
rys. 15, str. 193) zapobiega niezamierzonemu dotknię-
ciu brzeszczotu podczas pracy.
Nie należy go więc zdej-
mować.
»
Przed przystąpieniem do pr
zecinania drewna, płyt wió-
rowych, materiałów budowl
anych itp., należy spraw-
dzić, czy nie zawierają one ciał obcych, takich jak gwoź-
dzie, śruby i in., a następnie je usunąć.
»
Cięć wgłębnych należy dokonywać tylko w miękkich
materiałach, takich jak dr
ewno, płyty gipsowo-karto-
nowe itp. Do cięć wgłębnych stosować należy wyłącz-
nie krótkie brzeszczoty.
»
Stopka ślizgowa zapobiega
porysowaniu powierzchni.
Osłona przeciwodpryskowa,
zapobiegającą wyszczer-
bianiu krawędzi podczas cięcia w drewnie. Nie wolno
stosować osłony przeciwodpryskowej do cięć ukoś-
nych.
»
Ustawienia (nastawy) elektr
onarzędzia należy na bie-
żąco dopasowywać do dane
go zastosowania. Do nie-
których zastosowań, np. do
obróbki metali lub podczas
cięć krzywoliniowych należy zredukować prędkość
skokową i oscylacyjną.
»
Przy obrabianiu małych lub cienkich przedmiotów na-
leży używać zawsze stabilnego podłoża lub stołu pilar-
skiego (osprzęt).
»
W skrajnie trudnych warunkach pracy należy w razie
możliwości stosować stacjonarny system odsysania
pyłu. Należy też często przedmuchiwać otwory wenty-
lacyjne i stosować wyłącznik ochronny różnicowo-prą-
dowy (FI).
Podczas obróbki metali może dojść do osadze-
nia się wewnątrz elektronarzę
dzia pyłu metalicznego, mo-
gącego przewodzić prąd. Może to mieć niekorzystny
wpływ na izolację ochronną elektronarzędzia.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 79 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM