Bosch GST 150 CE User Manual – Page 81

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Polski |
81
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Zakres dostawy
Wyrzynarka, osłona przeciwodpr
yskowa i zestaw odsysający.
Prowadnica równoległa, stopka
ślizgowa, narzędzia robocze i
pozostały osprzęt ukazany na
rysunkach lub opisany w in-
strukcji użytkowania nie wcho
dzi w standardowy zakres do-
stawy.
Kompletny asortyment osprzętu
można znaleźć w naszym ka-
talogu osprzętu.
Użycie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie przeznaczone jest do wykonywania cięć i wykro-
jów w drewnie, tworzywach sztu
cznych, metalu, płytach cera-
micznych i gumie na stałym po
dłożu. Przystosowane jest do
wykonywanie cięć prostych i uk
osowych, pod kątem do 45 °.
Należy wziąć pod uwagę zalecenia dotyczące brzeszczotów.
Dane techniczne
Dane Techniczne produktu
zebrane zostały w tabelce,
umieszczonej na stronie 183 ni
niejszej instrukcji eksploata-
cji.
Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy
napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku mo-
deli specyficznych dla danego kraju dane te mogą się różnić.
Deklaracja zgodności
Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt, przed-
stawiony w „Dane techniczne“, odpowiada wymaganiom na-
stępujących norm i dokumentów normatywnych:
EN 60745 – zgodnie z wymaganiami dyrektyw:
2011/65/UE, 2014/30/UE, 2006/42/WE, EN 50581.
Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Informacja na temat hałasu i wibracji
Wartości pomiarowe produktu zebrane zostały w tabelce,
umieszczonej na stronie 183 niniejszej instrukcji eksploata-
cji.
Wartości łączne hała
su i drgań (suma wektorowa z trzech kie-
runków) oznaczone zostały zgodnie z EN 60745.
Poziom drgań podany w tych
wskazówkach został pomierzo-
ny zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej pro-
cedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektro-
narzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na
drgania.
Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawo-
wych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie
użyte zostanie do innych zastosowań, z innymi narzędziami
roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wy-
starczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od
podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować
podwyższenie ekspozycji na
drgania podczas całego czasu
pracy.
Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć
pod uwagę także okresy, gdy urzą
dzenie jest wyłączone, lub
gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy.
W ten sposób łączna (obliczana
na pełny wymiar czasu pracy)
ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa.
Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mają-
ce na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na
drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi robo-
czych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustale-
nie kolejności operacji roboczych.
Montaż i praca
Poniższa tabela ukazuje cele operacyjne
dla montażu i zastosowania elektronarzę
dzia. Wskazówki dotyczące celów operacyj-
nych ukazane są w podanym rysunku. Istnieją różne kombinacje wskazówek – uzależnione od rodzaju pracy. Proszę wziąć pod
uwagę wskazówki bezpieczeństwa.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Planowane działanie
Rysunek
Wziąć pod uwagę
Strona
Montaż brzeszczotu
1
184
Wyjmowanie brzeszczotu
2
184
Włączanie funkcji wydmuchu wiórów
3
184
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 81 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM