Bosch GST 150 CE User Manual – Page 83

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Česky |
83
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Konserwacja i czyszczenie
»
Aby móc efektywnie i bezpiecznie pracować, należy za-
wsze utrzymywać elektronarzędzie, jego otwory wen-
tylacyjne jak również uchwyt narzędziowy w czystości.
Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączenio-
wego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym
przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co po-
zwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.
Należy regularnie czyścić uchwyt
brzeszczotu. W tym celu nale-
ży brzeszczot wyjąć z elektronar
zędzia, a elektronarzędzie ostu-
kać lekko, uderzając płytą pods
tawy o płaską powierzchnię.
Uchwyt mocujący należy regula
rnie spryskiwać olejem pełz-
nym (wypierającym wilgoć) (zob. rys. 16, str. 194).
Rolkę prowadzącą należy regularnie kontrolować. W przypad-
ku, gdy jest ona zużyta, musi zostać wymieniona przez autory-
zowany serwis firmy Bosch.
Rolkę prowadzącą należy od czasu do czasu nasmarować kro-
plą oleju (zob. rys. 17, str. 194).
Obsługa klienta oraz doradztwo
dotyczące użytkowania
W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a tak-
że dotyczące części zamiennych
. Rysunki rozłożeniowe oraz
informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć rów-
nież pod adresem:
www.bosch-pt.com
Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na
wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich
osprzętem.
Przy wszystkich zgłoszeniach
oraz zamówieniach części za-
miennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru kata-
logowego elektronarzędzia zgodnie z danymi na tabliczce zna-
mionowej.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Szyszkowa 35/37
02-285 Warszawa
Na www.bosch-pt.pl znajdą Pa
ństwo wszystkie szczegóły do-
tyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154460
Faks: 22 7154441
Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900
(w cenie połączenia lokalnego)
www.bosch.pl
Usuwanie odpadów
Elektronarzędzia, osprzęt i opakowanie należy poddać utyli-
zacji zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony środowi-
ska.
Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodar-
stwa domowego!
Tylko dla państw należących do UE:
Zgodnie z europejską wytyczną
2012/19/UE o starych, zużytych narzę-
dziach elektrycznych i elektronicznych i jej
stosowania w prawie krajowym, wyelimino-
wane niezdatne do użycia elektronarzędzia
należy zbierać osobno i doprowadzić do po-
nownego użytkowania zgodnego z zasada-
mi ochrony środowiska.
Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
Česky
Všeobecná varovná upozornění pro
elektronářadí
Čtěte všechna varovná upozornění a
pokyny.
Zanedbání při dodržování va-
rovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah
elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.
Všechna varovná upozornění
a pokyny do budoucna
uschovejte.
Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se
vztahuje na elektronářadí provoz
ované na el. síti (se síťovým
kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru
(bez síťového kabelu).
Bezpečnost pracovního místa
»
Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést
k úrazům.
»
S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém
explozí, kde se nacházejí ho
řlavé kapaliny, plyny nebo
prach.
Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach ne-
bo páry zapálit.
»
Děti a jiné osoby udržujte
při použití elektronářadí da-
leko od Vašeho pracovního místa.
Při rozptýlení můžete
ztratit kontrolu nad strojem.
Elektrická bezpečnost
»
Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zá-
suvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem uprave-
na. Společně s elektronářadím s ochranným uzemně-
ním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.
Neupra-
vené zástrčky a vhodné zásuvk
y snižují riziko zásahu elek-
trickým proudem.
»
Zabraňte kontaktu těla s
uzemněnými povrchy, jako
např. potrubí, topení, sporáky a chladničky.
Je-li Vaše
tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým
proudem.
»
Chraňte stroj před deštěm a vlhkem.
Vniknutí vody do
elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým prou-
dem.
VAROVÁNÍ
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 83 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM