Bosch GST 150 CE User Manual – Page 84

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

84
| Česky
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavě-
šení elektronářadí nebo k vy
tažení zástrčky ze zásuv-
ky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran
nebo pohyblivých dílů stroje.
Poškozené nebo spletené
kabely zvyšují riziko zá
sahu elektrickým proudem.
»
Pokud pracujete s elektronář
adím venku, použijte pou-
ze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i
pro venkovní použití.
Použití prodlužovacího kabelu, jež
je vhodný pro použití venku, sn
ižuje riziko zásahu elektric-
kým proudem.
»
Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlh-
kém prostředí, použijte
proudový chránič.
Nasazení
proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým
proudem.
Bezpečnost osob
»
Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistu-
pujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte
žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vli-
vem drog, alkoholu nebo léků.
Moment nepozornosti při
použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
»
Noste osobní ochranné pomůc
ky a vždy ochranné brý-
le.
Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska pro-
ti prachu, bezpečnostní obuv
s protiskluzovou podrážkou,
ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení
elektronářadí, snižují riziko poranění.
»
Zabraňte neúmyslnému uveden
í do provozu. Přesvědč-
te se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopí-
te, ponesete či připojíte na zdroj proudu a/nebo aku-
mulátor.
Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači
nebo pokud stroj připojíte ke zd
roji proudu zapnutý, pak to
může vést k úrazům.
»
Než elektronářadí zapnete,
odstraňte seřizovací ná-
stroje nebo šroubováky.
Nástroj nebo klíč, který se na-
chází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
»
Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bez-
pečný postoj a udržujte vždy rovnováhu.
Tím můžete
elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
»
Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo
šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od
pohybujících se dílů.
Volný oděv, šperky nebo dlouhé vla-
sy mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
»
Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky,
přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.
Po-
užití odsávání prachu může
snížit ohrožení prachem.
Svědomité zacházení a po
užívání elektronářadí
»
Stroj nepřetěžujte. Pro svou
práci použijte k tomu urče-
né elektronářadí.
S vhodným elektronářadím budete pra-
covat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
»
Nepoužívejte žádné elektronář
adí, jehož spínač je vad-
ný.
Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebez-
pečné a musí se opravit.
»
Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušen-
ství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky
a/nebo odstraňte akumulátor.
Toto preventivní opatření
zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.
»
Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah
dětí. Nenechte stroj používat
osobám, které se strojem
nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.
Elektroná-
řadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
»
Pečujte o elektronářadí svěd
omitě. Zkontrolujte, zda
pohyblivé díly stroje bezvad
ně fungují a nevzpřičují se,
zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je ome-
zena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před
nasazením stroje opravit.
Mnoho úrazů má příčinu ve
špatně udržovaném elektronářadí.
»
Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Pečlivě ošetřova-
né řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně
vzpřičují a dají se lehčeji vést.
»
Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací ná-
stroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom
pracovní podmínky a prováděnou činnost.
Použití elek-
tronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebez-
pečným situacím.
Servis
»
Nechte Vaše elektronářadí
opravit pouze kvalifikova-
ným odborným personálem a
pouze s originálními ná-
hradními díly.
Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje
zůstane zachována.
Bezpečnostní upozornění pro kmitací
pily
»
Pokud provádíte práce, př
i kterých může nasazovací
nástroj zasáhnout skrytá elektrická vedení nebo vlast-
ní síťový kabel, pak držte elektronářadí na izolovaných
plochách rukojeti.
Při kontaktu s elektrickým vedením
pod napětím se mohou pod napětím ocitnout i kovové díly
nářadí, což může způsobit zásah elektrickým proudem.
Další bezpečnostní a pracovní
upozornění
»
Mějte ruce daleko od oblasti řezání. Nesahejte pod ob-
robek.
Při kontaktu s pilovým listem existuje nebezpečí
poranění.
»
Elektronářadí veďte proti obrobku pouze zapnuté.
Ji-
nak existuje nebezpečí zpětného rázu, pokud se nasazený
nástroj v obrobku vzpříčí.
»
Dbejte na to, aby základová deska při řezání bezpečně
přiléhala.
Vzpříčený pilový list se může zlomit nebo vést ke
zpětnému rázu.
»
Po ukončení pracovního procesu elektronářadí vypně-
te a pilový list vytáhněte z řezu až tehdy, když se tento
zastaví.
Tím zabráníte zpětnému rázu a elektronářadí mů-
žete bezpečně odložit.
»
Používejte pouze nepoškozené pilové listy.
Zprohýbané
či tupé pilové listy mohou prasknout, negativně ovlivňovat
řez nebo způsobit zpětný ráz.
»
Po vypnutí nebrzděte pilový
list bočním protitlakem.
Pilový list se může poškodit,
zlomit nebo způsobit zpětný
ráz.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 84 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM