Bosch GST 150 CE User Manual – Page 85

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Česky |
85
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
»
Použijte vhodné detekční př
ístroje na vyhledání skry-
tých rozvodných vedení nebo kontaktujte místní doda-
vatelskou společnost.
Kontakt s elektrickým vedením
může vést k požáru a úderu elektrickým proudem. Poško-
zení vedení plynu může vést
k výbuchu. Proniknutí do vo-
dovodního potrubí způsobí vě
cné škody nebo může způso-
bit úder elektrickým proudem.
»
Zajistěte obrobek.
Obrobek pevně uchycený upínacím
přípravkem nebo svěrákem je držen bezpečněji než Vaší
rukou.
»
Než jej odložíte, počkejte až se elektronářadí zastaví.
Nasazovací nástroj se může vzpříčit a vést ke ztrátě kontro-
ly nad elektronářadím.
»
Před každou prací na elektr
onářadí vytáhněte zástrčku
ze zásuvky.
»
Pilový list by neměl být delší,
než je pro daný řez nutné.
Pro řezání úzkých křivek po
užívejte úzký pilový list.
»
Zkontrolujte pilový list, zda je pevně usazen.
Volný pilo-
vý list může vypadnout a poranit Vás.
»
Při vyhození pilového listu držte elektronářadí tak, aby
vyhozený pilový list nezranil žádné osoby či zvířata.
»
Prach materiálů jako jsou nátěry s obsahem olova, ně-
které druhy dřeva, nerostů
a kovů mohou být zdraví
škodlivé a mohou vést k alergickým reakcím, onemoc-
něním dýchacích cest a/nebo k rakovině.
Materiál s ob-
sahem azbestu smějí opra
covávat jen specialisté.
Pokud možno používejte pro daný materiál vhodné od-
sávání prachu.
Pečujte o dobré větrání pracovního prostoru.
Je doporučeno nosit ochrannou dýchací masku s třídou
filtru P2.
Dbejte ve Vaší zemi platných předpisů pro opracovávané
materiály.
»
Vyvarujte se usazenin prachu na pracovišti.
Prach se
může lehce vznítit.
»
Dbejte síťového napětí! Napě
tí zdroje proudu musí sou-
hlasit s údaji na typovém št
ítku elektronářadí. Elektro-
nářadí označené 230 V smí být provozováno i na 220 V.
»
Aby se šetřila energie, zapínejte elektronářadí jen pokud
jej používáte.
»
Na tělese namontovaný ochranný třmen (viz
obrázek 15, strana 193) zabraňuje neúmyslnému dote-
ku pilového listu během pr
acovního procesu a nesmí
být odstraněn.
»
Před řezáním do dřeva, dřevotřískových desek, sta-
vebních hmot atd. je zkontrolujte na cizí tělesa jako
jsou hřebíky, šrouby apod. a případně tyto odstraňte.
»
Metodou zanořovacího řezání opracovávejte pouze
měkké materiály jako dřevo, sádrokarton apod. Pro za-
nořovací řezání používejte
pouze krátké pilové listy.
»
Kluzná patka může zamezi
t poškrábání povrchu.
Ochrana proti vytrhávání třísek může zamezit vytrhá-
vání povrchu při řezání dřeva. Ochranu proti vytrhává-
ní třísek nepoužívejte u skloněných řezů.
»
Nastavení Vašeho elektronář
adí přizpůsobte příslušné
aplikaci. Např. při opracování kovu nebo u úzkých ob-
loukových řezů zredukujte
počet zdvihů a předkmit.
»
Při opracování malých nebo tenkých obrobků vždy po-
užijte stabilní podložku, ev.
stůl na pilu (příslušenství).
»
Při extrémních podmínkách nasazení používejte podle
možnosti vždy odsávací zařízení. Často vyfukujte vět-
rací otvory a předřaďte proudový chránič (FI).
Při opra-
cování kovů se může uvnitř elektronářadí usazovat vodivý
prach. Ochranná izolace elektronářadí může být omezena.
Symboly
Následující symboly mají význam
pro čtení a pochopení návo-
du k provozu. Zapamatujte si
symboly a jejich význam. Správ-
ná interpretace symbolů Vám
pomůže elektronářadí lépe a
bezpečněji používat.
Symbol
Význam
GST 150 CE: Přímočará pila s
konstantní elektronikou
šedě označená oblast: rukojeť
(izolovaný povrch rukojeti)
GST 150 BCE: Přímočará pila s
konstantní elektronikou a
žehličkovou rukojetí
šedě označená oblast: rukojeť
(izolovaný povrch rukojeti)
Čtěte všechna bezpečnostní
upozornění a pokyny
Před každou prací na elektronářadí
vytáhněte síťovou zástrčku ze
zásuvky
Noste ochranné rukavice
Doplňková informace
Směr pohybu
Směr reakce
Následující krok činnosti
Přípravek na ofukování třísek
Odsávání
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 85 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM