Bosch GST 150 CE User Manual – Page 86

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

86
| Česky
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Obsah dodávky
Přímočará pila, ochrana proti vytr
hávání třísek a odsávací sa-
da.
Podélný doraz, kluzná patka, nasazovací nástroj a další zobra-
zené nebo popsané příslušenství nepatří ke standardnímu ob-
sahu dodávky.
Kompletní příslušenství nalezn
ete v našem programu příslu-
šenství.
Určené použití
Stroj je na pevných podkladech určen k provádění dělících
řezů a výřezů do dřeva, plastu, kovu, keramických desek a
pryže. Je vhodný pro přímé a obloukové řezy s úhlem sklonu
do 45 °. Dbejte doporučení pilových listů.
Technická data
Technická data výrobku js
ou uvedena v tabulce na
straně 183.
Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí
a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.
Prohlášení o shodě
Prohlašujeme v plné naší zodpovědnosti, že v odstavci „Tech-
nická data“ popsaný výrobek je v souladu s následujícími nor-
mami nebo normativními dokumenty: EN 60745 podle usta-
novení směrnic 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/ES,
EN 50581.
Technická dokumentace (2006/42/ES) u:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Informace o hluku a vibracích
Naměřené hodnoty výrobku jsou uvedeny v tabulce na
straně 183.
Hodnoty hluku a celkové hodnoty vibrací (vektorový součet tří
os) zjištěny podle EN 60745.
V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena
podle měřicích metod normovaných v EN 60745 a může být
použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro
předběžný odhad zatížení vibracemi.
Uvedená úroveň vibrací reprezen
tuje hlavní použití elektroná-
řadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné
práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo
s nedostatečnou údržbou, může se
úroveň vibrací lišit. To mů-
že zatíženi vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit.
Šikmý úhel
Malý počet zdvihů/rychlost
Velký počet zdvihů/rychlost
Zapnutí
Vypnutí
Aretace spínače
Zakázané počínání
Správný výsledek
Řežte s mírným tlakem, aby se získal
optimální a přesný výsledek řezu.
Při řezání kovu naneste podél čáry
řezu chladící resp. mazací
prostředek
Objednací číslo (10-místné)
P
1
Jmenovitý příkon
n
0
Počet zdvihů při běhu naprázdno
max. hloubka řezu
Dřevo
Hliník
Kov
Dřevotřísková deska
Hmotnost podle
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Symbol pro třídu ochrany
II
(zcela izolováno)
L
pA
Hladina akustického tlaku
L
wA
Hladina akustického výkonu
KNepřesnost
a
h
Celková hodnota vibrací
Symbol
Význam
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 86 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM