Bosch GST 150 CE User Manual – Page 88

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

88
| Slovensky
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Údržba a čištění
»
Elektronářadí, větrací otvory a též nástrojový držák
udržujte čisté, abyste dobře a bezpečně pracovali.
Je-li nutné nahrazení přívodního
kabelu, pak to nechte kvůli
zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo
autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch.
Pravidelně čistěte držák pilového
listu. K tomu odejměte pilo-
vý list z elektronářadí a elektronářadí lehce vyklepejte na ro-
vinnou plochu.
Pravidelně nastříkejte upnutí pi
lového listu vzlínavým olejem
(viz obrázek 16, strana 194).
Vodící kladku pravidelně kontro
lujte. Je-li opotřebovaná, mu-
sí být v autorizovaném servisním středisku Bosch vyměněna.
Příležitostně namažte vodicí
kladku kapkou oleje (viz
obrázek 17, strana 194).
Zákaznická a poradenská služba
Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Va-
šeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a in-
formace k náhradním dílům naleznete i na:
www.bosch-pt.com
Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách
k našim výrobkům a jejich příslušenství.
Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně
prosím uvádějte 10-místné ob
jednací číslo podle typového
štítku elektronářadí.
Czech Republic
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Bosch Service Center PT
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si můžete objednat oprava Vašeho stro-
je online.
Tel.: 519 305700
Fax: 519 305705
www.bosch.cz
Zpracování odpadů
Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opě-
tovnému zhodnocení nepoškoz
ujícímu životní prostředí.
Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU o
starých elektrických a elektronických zaří-
zeních a jejím prosazení v národních záko-
nech musejí být už neupotřebitelná elektro-
nářadí rozebraná shromážděna a dodána k
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu
životní prostředí.
Změny vyhrazeny.
Slovensky
Všeobecné výstražné upozornenia a
bezpečnostné pokyny
Prečítajte si všetky Výstražné upozorne-
nia a bezpečnostné pokyny.
Zanedbanie
dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v
nasledujúcom texte mô
že mať za následok zásah elektrickým
prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.
Tieto Výstražné upozornenia
a bezpečnostné pokyny sta-
rostlivo uschovajte na budúce použitie.
Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom
texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo sie-
te (s prívodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napája-
né akumulátorovou batériou
(bez prívodnej šnúry).
Bezpečnosť na pracovisku
»
Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať
za následok pracovné úrazy.
»
Týmto náradím nepracujte
v prostredí ohrozenom vý-
buchom, v ktorom sa nachád
zajú horľavé kvapaliny,
Elektronářadí veďte proti obrobku
pouze v zapnutém stavu
11
191
Mazání u opracování kovu
12
191
Zanořovací řezání
13
191 – 192
Montáž a používání podélného
dorazu
14
192 – 193
Volba příslušenství
195 – 197
Cíl počínání
Obrázek
Mějte na zřeteli
Strana
POZOR
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 88 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM