Bosch GST 150 CE User Manual – Page 89

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Slovensky |
89
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
plyny alebo horľavý prach.
Ručné elektrické náradie vy-
tvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.
»
Nedovoľte deťom a iným nepovolaným osobám, aby sa
počas používania ručného elektrického náradia zdržia-
vali v blízkosti pracoviska.
Pri odpútaní pozornosti zo
strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
»
Zástrčka prívodnej šnúry ručného elektrického náradia
musí pasovať do použitej zá
suvky. Zástrčku v žiadnom
prípade nijako nemeňte. S u
zemneným elektrickým ná-
radím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry.
Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zása-
hu elektrickým prúdom.
»
Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povr-
chovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie tele-
sá, sporáky a chladničky.
Keby by bolo Vaše telo uzemne-
né, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.
»
Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlh-
kosti.
Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvy-
šuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
»
Nepoužívajte prívodnú šnúru
mimo určený účel na no-
senie ručného elektrického náradia, ani na jeho zave-
senie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za
prívodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra ne-
dostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s
olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa sú-
čiastkami ručného elektrického náradia.
Poškodené
alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elek-
trickým prúdom.
»
Keď pracujete s ručným el
ektrickým náradím vonku,
používajte len také predlžovacie káble, ktoré sú schvá-
lené aj na používanie vo
vonkajších priestoroch.
Použi-
tie predlžovacieho kábla, ktorý
je vhodný na používanie vo
vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým
prúdom.
»
Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického nára-
dia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri
poruchových prúdoch.
Použitie ochranného spínača pri
poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť osôb
»
Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci
s ručným elektrickým náradí
m pristupujte s rozumom.
Nepracujte s ručným elektr
ickým náradím nikdy vtedy,
keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, al-
koholu alebo liekov.
Malý okamih nepozornosti môže mať
pri používaní náradia za následok vážne poranenia.
»
Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy
ochranné okuliare.
Nosenie osobných ochranných pomô-
cok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pra-
covná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa
druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použi-
tia znižujú riziko poranenia.
»
Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elek-
trického náradia do činnosti.
Pred zasunutím zástrčky
do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred
chytením alebo prenášaním ručného elektrického ná-
radia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické nára-
die vypnuté.
Ak budete mať pri prenášaní ručného elek-
trického náradia prst na vypína
či, alebo ak ručné elektrické
náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnuté, môže to mať za
následok nehodu.
»
Skôr ako náradie zapnete,
odstráňte z neho nastavova-
cie náradie alebo kľúče na skrutky.
Nastavovací nástroj
alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného
elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia
osôb.
»
Vyhýbajte sa abnormálnym
polohám tela. Zabezpečte
si pevný postoj, a nepresta
jne udržiavajte rovnováhu.
Takto budete môcť ručné elek
trické náradie v neočakáva-
ných situáciách lepšie kontrolovať.
»
Pri práci noste vhodný prac
ovný odev. Nenoste široké
odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby
sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotu-
júcich súčiastok náradia.
Voľný odev, dlhé vlasy alebo
šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného
elektrického náradia.
»
Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsá-
vacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu,
presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne použí-
vané.
Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na
zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia pra-
chom.
Starostlivé používanie ručného elektrického
náradia a manipulácia s ním
»
Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte. Používaj-
te také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný
druh práce.
Pomocou vhodného ručného elektrického ná-
radia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom
rozsahu výkonu náradia.
»
Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, kto-
ré má pokazený vypínač.
Náradie, ktoré sa už nedá zap-
núť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opra-
vy odborníkovi.
»
Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavo-
vať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte
náradie, vždy vytiahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zá-
suvky.
Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselné-
mu spusteniu ručného elektrického náradia.
»
Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte
tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať to-
to náradie osobám, ktoré s
ním nie sú dôverne obozná-
mené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny.
Ručné
elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú
neskúsené osoby.
»
Ručné elektrické náradie star
ostlivo ošetrujte. Kontro-
lujte, či pohybliv
é súčiastky bezchybne fungujú alebo
či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niekto-
ré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať
správne fungovanie ručnéh
o elektrického náradia.
Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vy-
meniť.
Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou
údržbou elektrického náradia.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 89 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM