Bosch GST 150 CE User Manual – Page 90

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

90
| Slovensky
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.
Starostlivo
ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú
menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
»
Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, na-
stavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných
upozornení a bezpečnostných
pokynov. Pri práci zoh-
ľadnite konkrétne pracovné
podmienky a činnosť, kto-
rú budete vykonávať.
Používanie ručného elektrického
náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť
k nebezpečným situáciám.
Servisné práce
»
Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifi-
kovanému personálu, ktorý
používa originálne náhrad-
né súčiastky.
Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia
zostane zachovaná.
Bezpečnostné pokyny pre priamočiare
píly
»
Pri vykonávaní práce, pri kt
orej by mohol nástroj natra-
fiť na skryté elektrické vedenia alebo zasiahnuť vlast-
nú prívodnú šnúru náradia,
držte náradie len za izolo-
vané plochy rukovätí.
Kontakt s elektrickým vedením,
ktoré je pod napätím, môže dostať pod napätie aj kovové
súčiastky náradia a spôsobiť zásah elektrickým prúdom.
Ďalšie bezpečnostné a pracovné
pokyny
»
Obe ruky majte v dostatočnej vzdialenosti od priestoru
pílenia. Nesiahajte pod obrobok.
Pri kontakte s pílovým
listom hrozí nebezpečenstvo vážneho poranenia.
»
K obrobku prisúvajte elektr
ické náradie iba v zapnu-
tom stave.
Inak hrozí v prípade zase
knutia pracovného ná-
stroja v obrobku nebezpečenstvo spätného rázu.
»
Dávajte pozor na to, aby vodi
ace sane náradia pri pílení
spoľahlivo priliehali.
Vzpriečený alebo zaseknutý pílový
list sa môže zlomiť, alebo vyvolať spätný ráz.
»
Po skončení práce ručné elektrické náradie vypnite a
pílový list vyberte z rezu až
vtedy, keď sa elektrické ná-
radie úplne zastavilo.
Tak sa vyhnete spätnému rázu ná-
radia a budete môcť elektrické náradie bezpečne odložiť.
»
Používajte len nepoškodené a bezchybné pílové listy.
Skrivené alebo neostré pílové listy sa môžu zlomiť alebo
spôsobiť spätný úder ručného elektrického náradia.
»
Nebrzdite po vypnutí pílový list bočným tlakom.
Pílový
list by sa mohol poškodiť, zl
omiť, alebo by mohol vyvolať
spätný ráz.
»
Používajte vhodné prístroje na vyhľadávanie skrytých
elektrickým vedení a potrubí, aby ste ich nenavŕtali,
alebo sa obráťte na miestne energetické podniky.
Kon-
takt s elektrickým vodičom pod napätím môže spôsobiť po-
žiar alebo mať za následok zásah elektrickým prúdom. Poš-
kodenie plynového potrubia môže mať za následok expló-
ziu. Preniknutie do vodovodného potrubia spôsobí vecné
škody alebo môže mať za násl
edok zásah elektrickým prú-
dom.
»
Zabezpečte obrobok.
Obrobok upnutý pomocou upína-
cieho zariadenia alebo zveráka je bezpečnejší ako obrobok
pridržiavaný rukou.
»
Počkajte na úplné zastavenie ručného elektrického ná-
radia, až potom ho odložte.
Pracovný nástroj sa môže za-
seknúť a môže zapríčiniť stra
tu kontroly nad ručným elek-
trickým náradím.
»
Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vy-
tiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.
»
Použitý pílový list by nemal byť dlhší, ako je pre pláno-
vaný druh rezu nevyhnutné.
Na rezanie úzkych oblúkov
(oblúkov s malým polomerom)
používajte úzky pílový
list.
»
Prekontrolujte, či pílo
vý list dobre sedí.
Voľnejší pílový
list môže vypadnúť a spôsobiť Vám poranenie.
»
Pri vyhadzovaní pílového listu držte náradie tak, aby
vyhadzovaný pílový list nemo
hol zraniť žiadne osoby
ani zvieratá.
»
Rôzne druhy prachu a materiálov, ako sú napríklad ná-
tery s obsahom olova, niektoré druhy dreva, minerály a
kovy, môžu byť zdraviu škodlivé a vyvolávať alergické
reakcie, spôsobovať ochorenia dýchacích ciest a/alebo
rakovinu.
Materiál, ktorý obsahuje
azbest, smú opracová-
vať len špeciálne vy
školení pracovníci.
Používajte podľa možnosti také odsávanie, ktoré je pre
daný materiál vhodné.
Postarajte sa o dobré vetranie svojho pracoviska.
Odporúčame Vám používať ochrannú dýchaciu masku s
filtrom triedy P2.
Dodržiavajte aj predpisy vlastnej krajiny týkajúce sa kon-
krétneho obrábaného materiálu.
»
Vyhýbajte sa usadzovaniu pr
achu na Vašom pracovis-
ku.
Viaceré druhy prachu sa môžu ľahko vznieť.
»
Všimnite si napätie siete! Napätie zdroja prúdu musí
mať hodnotu zhodnú s údajmi
na typovom štítku ručné-
ho elektrického náradia. Výrobky označené pre napä-
tie 230 V sa smú používať aj s napätím 220 V.
»
Aby ste ušetrili energiu, zapínajte ručné elektrické náradie
iba vtedy, ked ho používate.
»
Ochranný oblúk, ktorý je umiestnený na telese náradia
(pozri obrázok 15, strana 193) zabraňuje neúmyselné-
mu dotyku pílového listu po
čas pracovnej činnosti ná-
radia a nesmie sa demontovať.
»
Pred rezaním do dreva, drevotrieskových dosák, sta-
vebných materiálov a pod. skontrolujte vždy, či sa v
nich nenachádzajú nejaké cudzie telieska, ako sú klin-
ce, skrutky a pod., a v prípade potreby ich odstráňte.
»
Technológiu pílenia zapichov
aním používajte len pri
mäkkých materiáloch, ako je
drevo, sadrokartón a pod.
»
Klzná pätka môže zabrániť poškriabaniu povrchovej
plochy obrobka. Chránič proti vytrhávaniu materiálu
môže pri pílení zabrániť
vytrhávaniu dreva z povrcho-
vej plochy materiálu. Chrá
nič proti vytrhávaniu mate-
riálu nepoužívajte
pri šikmých rezoch.
»
Prispôsobte nastavenie svojho ručného elektrického
náradia príslušnému druhu po
užitia. Napríklad pri ob-
rábaní kovov alebo pri rezaní oblúkov s malým polome-
rom zredukujte frekve
nciu zdvihov a výkyv.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 90 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM