Bosch GST 150 CE User Manual – Page 91

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Slovensky |
91
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
»
Pri obrábaní menších a tenších obrobkov použite vždy
stabilnú podložku resp. rezací stôl (príslušenstvo).
»
Pri používaní za extrémnych pracovných podmienok
používajte podľa možnosti vždy odsávacie zariadenie.
Vetracie štrbiny náradia častejšie prefúkajte a zapínaj-
te ho cez ochranný spínač pri poruchových prúdoch
(FI).
Pri obrábaní kovov sa môže vnútri ručného elektrické-
ho náradia usádzať jemný dobre vodivý prach. To môže
mať negatívny vplyv na ochrannú izoláciu ručného elektric-
kého náradia.
Symboly
Nasledujúce symboly sú na čítanie a pochopenie tohto Návo-
du na používanie veľmi dôležité. Dobre si tieto symboly a ich
významy zapamätajte. Správna interpretácia týchto symbo-
lov Vám bude pomáhať lepšie a bezpečnejšie používať toto
ručné elektrické náradie.
Symbol
Význam
GST 150 CE: Priamočiara píla s
konštantnou elektronikou
šedo označená oblasť: Rukoväť
(izolovaná plocha rukoväte)
GST 150 BCE: Priamočiara píla s
konštantnou elektronikou a
oblúková rukoväť
šedo označená oblasť: Rukoväť
(izolovaná plocha rukoväte)
Prečítajte si všetky bezpečnostné
upozornenia a bezpečnostné pokyny
Pred každou prácou na ručnom elek-
trickom náradí vytiahnite zástrčku
náradia zo zásuvky
Používajte ochranné pracovné
rukavice
Dodatočná informácia
Smer pohybu
Smer reakcie
najbližší pracovný úkon
Zariadenie na odfukovanie triesok
Odsávanie
Uhly zošikmenia (šikmé rezy)
Nízka frekvencia zdvihov/rýchlosť
Veľká frekvencia
zdvihov/rýchlosť
Zapnutie
Vypnutie
Zaaretovanie vypínača
Zakázaný druh manipulácie
Správny výsledok
Píľte s miernym prítlakom, aby ste
dosiahli optimálny a precízny rez.
Pri rezaní kovov naneste pozdĺž línie
rezu nejaký chladiaci resp. mastiaci
prostriedok
Vecné číslo (10-miestne)
P
1
Menovitý príkon
n
0
Počet voľnobežných zdvihov
max. hĺbka rezu
Drevo
Hliník
Kov
Drevotriesková doska
Hmotnosť podľa
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Symbol pre ochrannú triedu
II
(s úplnou izoláciou)
L
pA
Hladina akustického tlaku
Symbol
Význam
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 91 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM