Bosch GST 150 CE User Manual – Page 92

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

92
| Slovensky
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Obsah dodávky (základná výbava)
Priamočiara píla, chránič proti vytrhávaniu materiálu a odsá-
vacia súprava.
Paralelný doraz, klzná pätka, pr
acovný nástroj a ďalšie zobra-
zené alebo popísané príslušenstvo nepatria do štandardnej
základnej výbavy produktu.
Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslu-
šenstva.
Používanie podľa určenia
Toto náradie je určené na reza
nie dreva, plastov, kovu, kera-
mických dosák a gumy a na vyrezávanie týchto materiálov na
pevnej podložke. Je vhodné na
realizáciu rovných aj oblúkovi-
tých rezov s uhlom zošikmenia do 45 °. Dodržiavajte odporú-
čania výrobcu pílového listu.
Technické údaje
Technické údaje produktu sú uvedené v tabuľke na
strane 183.
Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých
prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotove-
niach, ktoré sú špecifické pre niektorú krajinu, sa môžu tieto
údaje odlišovať.
Vyhlásenie o konformite
Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že dole popísaný vý-
robok „Technické údaje“ sa zhoduje s nasledujúcimi normami
alebo normatívnymi dokumentami: EN 60745 podľa ustano-
vení smerníc 2011/65/EÚ, 2014/30/EÚ, 2006/42/ES,
EN 50581.
Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Informácia o hlučnosti/vibráciách
Namerané hodnoty produktu sú uvedené v tabuľke na
strane 183.
Celkové hodnoty hluku a vibrácií (súčet vektorov troch sme-
rov) zisťované podľa normy EN 60745.
Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná
podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745
a možno ju používať na vzájom
né porovnávanie elektronára-
dia. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami.
Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používa-
nia tohto ručného elektrického náradia. Pokiaľ sa ale bude
elektronáradie používať na iné práce, s odlišným príslušen-
stvom, s inými nástrojmi alebo
s nedostatočnou údržbou, mo-
že sa úroveň vibrácií líšiť. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie
vibráciami počas celej pracovnej doby.
Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časové-
ho úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas kto-
rých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď ná-
radie síce beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výraz-
ne redukovať zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej do-
by.
Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťa-
ženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia,
ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia
a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachova-
nia teploty rúk, organizácia je
dnotlivých pracovných úkonov.
Montáž a používanie
Nasledujúca tabuľka poskytuje informácie o jednotlivých druhoc
h činností a prevádzky tohto ručného elektrického náradia. Ná-
vody k jednotlivým druhom činností sú uvedené na príslušnom
obrázku. Podľa príslušného druhu použitia je potrebné dodržať
rozličné kombinácie. Rešpek
tujte Bezpečnostné pokyny.
L
wA
Hladina akustického výkonu
KNepresnosť merania
a
h
Celková hodnota vibrácií
Symbol
Význam
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Cieľ činnosti
Obrázok
Dodržiavajte nasledovné
Strana
Vkladanie pílového listu
1
184
Vyhodenie pílového listu
2
184
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 92 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM