Bosch GST 150 CE User Manual – Page 94

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

94
| Magyar
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Údržba a čistenie
»
Ručné elektrické náradie, jeho vetracie štrbiny a upev-
ňovací mechanizmus nástroja
udržiavajte vždy v čisto-
te, aby ste mohli pracovať kvalitne a bezpečne.
Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať firma
Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručné-
ho elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu
bezpečnosti používateľa náradia.
Upínací mechanizmus pílového list
u pravidelne čistite. Pílový
list vyberte z ručného elektrického náradia a náradie na rovnej
ploche zľahka vyklepte.
Pravidelne ošetrujte upínací mechanizmus pílového listu nas-
prejovaním penetračného
oleja (pozri obrázok 16,
strana 194).
Kontrolujte vodiacu kladku prav
idelne. Ak je opotrebovaná,
treba ju dať vymeniť v autori
zovanej servisnej opravovni.
Vodiacu kladku občas premastite
jednou kvapkou oleja (pozri
obrázok 17, strana 194).
Servisné stredisko a poradenstvo pri
používaní
Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy
a údržby Vášho produktu ako aj
náhradných súčiastok. Rozlo-
žené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj
na web-stránke:
www.bosch-pt.com
Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri
otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva.
Pri všetkých dopytoch a objedn
ávkach náhradných súčiastok
uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené
na typovom štítku výrobku.
Slovakia
Na www.bosch-pt.sk si môžete objednať opravu Vášho stroja
online.
Tel.: (02) 48 703 800
Fax: (02) 48 703 801
www.bosch.sk
Likvidácia
Ručné elektrické náradie, príslušenstvo a obal treba dať na re-
cykláciu šetriacu životné prostredie.
Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho od-
padu!
Len pre krajiny EÚ:
Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o
starých elektrických a elektronických vý-
robkoch a podľa jej aplikácií v národnom
práve sa musia už nepoužiteľné elektrické
náradia zbierať separovane a treba ich dá-
vať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane
životného prostredia.
Zmeny vyhradené.
Magyar
Általános biztonsági előírások az
elektromos kéziszerszámokhoz
Olvassa el az összes bizton-
sági figyelmeztetést és elő-
írást.
A következőkben leírt előírá
sok betartásának elmulasz-
tása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez
vezethet.
Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket
az előírásokat.
Az alább alkalmazott „elektro
mos kéziszerszám” fogalom a
hálózati elektromos kéziszersz
ámokat (hálózati csatlakozó
kábellel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat
(hálózati csatlakozó kábel
nélkül) foglalja magában.
Munkahelyi biztonság
»
Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munka-
helyét.
A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület
balesetekhez vezethet.
»
Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszé-
lyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok
vagy porok vannak.
Az elektromos kéziszerszámok szik-
rákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújt-
hatják.
»
Tartsa távol a gyerekeket és
az idegen személyeket a
munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot hasz-
nálja.
Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a be-
rendezés felett.
Elektromos biztonsági előírások
»
A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie
a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen
módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel el-
látott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csat-
lakozó adaptert.
A változtatás nélküli csatlakozó dugók és
a megfelelő dugaszoló aljzatok
csökkentik az áramütés
kockázatát.
»
Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtő-
testek, kályhák és hűtőgépek megérintését.
Az áram-
ütési veszély megnövekszik, ha
a teste le van földelve.
»
Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől
vagy nedvességtől.
Ha víz hatol be egy elektromos kézi-
szerszámba, ez megnöveli
az áramütés veszélyét.
»
Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra,
vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel
a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csat-
lakozó dugót a kábelnél fogva.
Tartsa távol a kábelt hő-
forrásoktól, olajtól, éles él
ektől és sarkoktól és mozgó
gépalkatrészektől.
Egy megrongálódott
vagy csomókkal
teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
»
Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt
dolgozik, csak szabadban va
ló használatra engedélye-
zett hosszabbítót használjon.
A szabadban való hasz-
nálatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az
áramütés veszélyét.
FIGYELMEZTETÉS
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 94 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM