Bosch GST 150 CE User Manual – Page 95

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Magyar |
95
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
»
Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám
nedves környezetben való használatát, alkalmazzon
egy hibaáram-védőkapcsolót.
Egy hibaáram-védőkap-
csoló alkalmazása csökkenti
az áramütés kockázatát.
Személyi biztonság
»
Munka közben mindig figyelje
n, ügyeljen arra, amit csi-
nál és meggondoltan dolgozzon az elektromos kézi-
szerszámmal. Ha fáradt, ha
kábítószerek
vagy alkohol
hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használ-
ja a berendezést.
Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szer-
szám használata közben komo
ly sérülésekhez vezethet.
»
Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen
védőszemüveget.
A személyi védőfelszerelések, mint
porvédő álarc, csúszásbiztos
védőcipő, védősapka és fül-
védő használata az elektrom
os kéziszerszám használata
jellegének megfelelően csö
kkenti a személyi sérülések
kockázatát.
»
Kerülje el a készülék akar
atlan üzembe helyezését.
Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszer-
szám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó
dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumu-
látor-csomagot, és mielőtt
felvenné és vinni kezdené
az elektromos kéziszerszámot.
Ha az elektromos kézi-
szerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja,
vagy ha a készüléket bekapcsolt
állapotban csatlakoztatja
az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
»
Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvet-
lenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar-
kulcsokat.
Az elektromos kéziszer
szám forgó részeiben
felejtett beállítószerszám va
gy csavarkulcs sérüléseket
okozhat.
»
Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő
testtartást, ügyeljen arra, ho
gy mindig biztosan álljon
és az egyensúlyát megtartsa.
Így az elektromos kéziszer-
szám felett váratlan helyzete
kben is jobban tud uralkodni.
»
Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ék-
szereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét
a mozgó részektől.
A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú
hajat a mozgó alkatrésze
k magukkal ránthatják.
»
Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a
por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges
berendezéseket, ellenőrizze,
hogy azok megfelelő mó-
don hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendel-
tetésüknek megfelelően működnek.
A porgyűjtő beren-
dezések használata csökkenti a munka során keletkező por
veszélyes hatását.
Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése
és használata
»
Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az ar-
ra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja.
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott tel-
jesítménytartományon belül
jobban és biztonságosabban
lehet dolgozni.
»
Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot,
amelynek a kapcsolója elromlott.
Egy olyan elektromos
kéziszerszám, amelyet nem le
het sem be-, sem kikapcsol-
ni, veszélyes és meg kell javíttatni.
»
Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból
és/vagy az akkumulátor-csom
agot az elektromos kézi-
szerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon
beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a
szerszámot tárolásra elteszi.
Ez az elővigyázatossági
intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe he-
lyezését.
»
A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat
olyan helyen tárolja, ahol
azokhoz gyerekek nem fér-
hetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek hasz-
nálják az elektromos kézisz
erszámot, akik nem ismerik
a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.
Az
elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat
gyakorlatlan személyek használják.
»
A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a moz-
gó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincse-
nek-e beszorulva, és ni
ncsenek-e eltörve vagy
megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással
lehetnek az elektromos ké
ziszerszám működésére. A
berendezés megrongálódott részeit a készülék haszná-
lata előtt javíttassa meg.
Sok olyan baleset történik,
amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karban-
tartására lehet visszavezetni.
»
Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.
Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolt vágó-
szerszámok ritkábban ékelődne
k be és azokat könnyebben
lehet vezetni és
irányítani.
»
Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betét-
szerszámokat stb. csak ezen
előírásoknak és az adott
készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak
megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafel-
tételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait.
Az
elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő
célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.
Szervíz-ellenőrzés
»
Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett sze-
mélyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával
javíthatja.
Ez biztosítja, hogy az
elektromos kéziszerszám
biztonságos maradjon.
Biztonsági előírások a szúrófűrészek
számára
»
Az elektromos kéziszerszám
ot csak a szigetelt fogan-
tyúfelületeknél fogva tartsa, ha olyan munkát végez,
amelynek során a betétszerszám feszültség alatt álló,
kívülről nem látható vezetékekhez, vagy a készülék sa-
ját hálózati csatlakozó kábeljéhez érhet.
Ha a berende-
zés egy feszültség alatt álló
vezetékhez ér, a berendezés
fémrészei szintén feszültség
alá kerülhetnek, amely áram-
ütéshez vezethet.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 95 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM