Bosch GST 150 CE User Manual – Page 96

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

96
| Magyar
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
További biztonsági
és munkavégzési
útmutató
»
Tartsa távol a kezét a fűrész
elési területtől. Ne nyúljon
a megmunkálásra kerülő munkadarab alá.
Ha megérinti
a fűrészlapot, sérülésveszély áll fenn.
»
Az elektromos kéziszerszámot
csak bekapcsolt állapot-
ban vezesse rá a megmunká
lásra kerülő munkadarab-
ra.
Ellenkező esetben fennáll egy visszarúgás veszélye, ha
a betétszerszám beékelődik a munkadarabba.
»
Ügyeljen arra, hogy a alaplap a fűrészelés során bizto-
san felfeküdjön.
Egy beékelődött fűrészlap eltörhet, vagy
visszarúgáshoz vezethet.
»
A munkafolyamat befejezése után kapcsolja ki az elekt-
romos kéziszerszámot, és a fűrészlapot csak azután
emelje ki a vágásból, miután az teljesen leállt.
Így elke-
rüli a készülék visszarúgását,
és biztonságosan leteheti az
elektromos kéziszerszámot.
»
Csak megrongálatlan, kifogástalan állapotú fűrészla-
pokat használjon.
A meggörbült vagy életlen fűrészlapok
eltörhetnek, negatív
befolyással lehetnek
a vágásra, vagy
visszarúgáshoz vezethetnek.
»
A fűrészlapot a kikapcsolás után sohase fékezze le ol-
dalirányú nyomással.
A fűrészlap megron
gálódhat, eltör-
het, vagy egy vissza
rúgáshoz vezethet.
»
A rejtett vezetékek felkutatásához használjon alkal-
mas fémkereső készüléket, vagy kérje ki a helyi ener-
giaellátó vállalat tanácsát.
Ha egy elektromos vezetéket
a berendezéssel megérint, ez tűzhöz és áramütéshez ve-
zethet. Egy gázvezeték megrongálása robbanást ered-
ményezhet. Ha egy vízvezetéket szakít meg, anyagi károk
keletkeznek, vagy villa
mos áramütést kaphat.
»
A megmunkálásra kerülő munkadarabot megfelelően
rögzítse.
Egy befogó szerkezettel
vagy satuval rögzített
munkadarab biztonságosabban van rögzítve, mintha csak
a kezével tartaná.
»
Várja meg, amíg az elektrom
os kéziszerszám teljesen
leáll, mielőtt letenné.
A betétszerszám beékelődhet, és a
kezelő elvesztheti az uralmát az elektromos kéziszerszám
felett.
»
Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely
munka megkezdése előtt húzz
a ki a csatlakozó dugót a
dugaszolóaljzatból.
»
A fűrészlap ne legyen hosszab
b, mint amire az előirány-
zott vágáshoz szükség van. Kis sugarú görbék vágásá-
hoz használjon keskeny fűrészlapot.
»
Ellenőrizze, szorosan be van-e fogva a fűrészlap.
Egy la-
za fűrészlap kieshet és
sérüléseket okozhat.
»
A fűrészlap kivetésekor úgy tartsa az elektromos kézi-
szerszámot, hogy a kirepülő fűrészlap ne okozhassa se
személyek, se állatok sérülését.
»
Egyes anyagok, mint például ólomtartalmú festékek,
bizonyos fafajták, ásványok
és fémek porai egészség-
károsító hatásúak lehetnek és allergiás reakciókat, lég-
úti betegségeket és/vagy rákos megbetegedéseket
válthatnak ki.
A készülékkel azbeszte
t tartalmazó anyago-
kat csak szakembereknek
szabad megmunkálniuk.
A lehetőségek szerint használj
on az anyagnak megfelelő
porelszívást.
Gondoskodjon a munkahely jó szellőztetéséről.
Ehhez a munkához célszerű egy P2 szűrőosztályú por-
védő álarcot használni.
A feldolgozásra kerülő anyago
kkal kapcsolatban tartsa be
az adott országban érvényes előírásokat.
»
Gondoskodjon arról, hogy
a munkahelyén ne gyűlhes-
sen össze por.
A porok könnyen meggyulladhatnak.
»
Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre! Az áramforrás
feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kézi-
szerszám típustábláján található adatokkal. A 230 V-os
berendezéseket 220 V hálózati feszültségről is szabad
üzemeltetni.
»
Az energia megtakarítására az elektromos kéziszerszémot
csak akkor kapcsolja be, ha használja.
»
A házra felszerelt védőkengyel (lásd a 15 ábrát a 193.
oldalon) meggátolja a fűrészlapnak a munka során való
akaratlan megérintését, ezért ezt nem szabad eltávolí-
tani.
»
A fában, faforgácslemezek
ben, építési anyagokban
stb. végzett fűrészelés előtt ellenőrizze, nincsenek-e
idegen anyagok, például szögek, csavarok stb. a meg-
munkálásra kerülő munkadarabban, és szükség esetén
távolítsa el azokat.
»
Merülő fűrészeléssel csak pu
ha anyagokat, mint példá-
ul fát, gipszkartont, stb.
szabad megmunkálni. A merü-
lő fűrészeléshez csak rövid fűrészlapokat használjon.
»
A csúszósaru megakadályozhatja a felület megkarcolá-
sát. A felszakadásgátló faanyagok fűrészelése közben
meggátolhatja a megmunkált felület felszakadását. A
felszakadásgátlót sarokvágáshoz ne használja.
»
Az elektromos kéziszerszámot mindig a mindenkori al-
kalmazásnak megfelelően állítsa be. Például fém meg-
munkálása vagy éles görbék vágása során csökkentse
le a löketszámot és a rezgőmozgást.
»
Kisebb vagy vékonyabb munkadarabok meg-
munkálásához használjon mindig egy stabil alaplapot
vagy egy fűrészasztalt (külön tartozék).
»
Nehéz üzemeltetési feltételek esetén lehetőség szerint
mindig használjon egy elszív
ó rendszert. Fújja ki gyak-
ran a szellőzőnyílásokat, és iktasson be a hálózati veze-
ték elé egy hibaáram védőkapcsolót (FI).
Fémek meg-
munkálása során vezetőképes po
r juthat az elektromos ké-
ziszerszám belsejébe. Ez hátr
ányos hatással lehet az elekt-
romos kéziszerszám
védőszigetelésére.
Jelképes ábrák
Az ezt követő jelmagyarázat az
Üzemeltetési útmutató elolva-
sásának és megértésének megkö
nnyítésére szolgál. Jegyezze
meg ezeket a szimbólumokat és jelentésüket. A szimbólumok
helyes interpretálása segítségére lehet az elektromos kézi-
szerszám jobb és biztonságosabb használatában.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 96 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM