Bosch GST 150 CE User Manual – Page 98

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

98
| Magyar
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Műszaki adatok
A termék műszaki adatai a 183. oldalon, a táblázatban talál-
hatók.
Az adatok [U] = 230 V névleges
feszültségre vonatkoznak. Et-
től eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára
készült különleges kivitelekben
ezek az adatok változhatnak.
Megfelelőségi
nyilatkozat
Egyedüli felelő
séggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok”
alatt leírt termék megfelel a kö
vetkező szabványoknak, illetve
irányadó dokumentumoknak: EN 60745 a 2011/65/EU,
2014/30/EU, 2006/42/EK, EN 50581 irányelveknek megfe-
lelően.
A műszaki dokumentációja (2
006/42/EK) a következő helyen
található:
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Zaj és vibráció értékek
A termék mért értékei a 183. oldalon, a táblázatban találha-
tók.
A zaj- és rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) az
EN 60745 szabványnak megfelelőe
n kerültek meghatározás-
ra.
Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745
szabványban rögzített mérési
módszerrel került meghatáro-
zásra és az elektromos kéziszer
számok összehasonlítására ez
az érték felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés ideigle-
nes becslésére is alkalmas.
A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkal-
mazási területein való használa
t során fellépő érték. Ha az
elektromos kéziszerszámot má
s alkalmazásokra, különböző
tartozékokkal vagy nem kielégít
ő karbantartás mellett hasz-
nálják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész mun-
kaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelhe-
ti.
A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell
venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés kikap-
csolt állapotban
van, vagy amikor be va
n ugyan kapcsolva, de
nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre
vonatkozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.
Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a
rezgések hatása elleni védelmér
e, például: Az elektromos ké-
ziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek me-
legen tartása, a munkam
enetek megszervezése.
Felszerelés és üzemeltetés
A következő táblázat az elektromos kéziszer
szám felszerelési és üzemeltetési művelete
inek célját tartalmazza. Az egyes műveleti
célokhoz tartozó előírások a me
gadott ábrán találhatók. Az alkalmazástól függően
az egyes előírások különböző kombinációira
van szükség. Tartsa be
a biztonsági előírásokat.
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
A tevékenység célja
Ábra
Kérjük vegye tekintetbe
a következőket
Oldal
A fűrészlap behelyezése
1
184
A fűrészlap kivetése
2
184
A forgácsfúvó berendezés
bekapcsolása
3
184
Az elszívás csatlakoztatása
4
185 – 186
A sarkalószög beállítása
5
186 – 187
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 98 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM