LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 110

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

2
БЪЛГАРСКИ
Инструкции за
безопасност
Прочетете внимателно тези инструкции за
безопасност, преди да използвате продукта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не поставяйте телевизора и дистанционното управление в
следните среди:
t
място, изложено на пряка слънчева светлина;
t
зона с висока влажност, например баня;
t
близо до източник на топлина, като печка и други устройства,
генериращи топлина;
t
близо до кухненски плотове или овлажнители, където
продуктът може лес- но да бъде изложен на пара или
мазнина;
t
зона, изложена на дъжд или вятър;
t
близо до съдове с вода, например вази.
В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар,
неизправност или деформиране на продукта.
Не поставяйте уреда на места, където може да бъде изложен на
прах. Това може да предизвика опасност от пожар.
Изключващо устройство е щепселът за електрическата мрежа. Той
трябва да може да се използва по всяко време.
Не докосвайте щепсела с мокри ръце. Освен това, ако издадените
части на щепсела са влажни или са покрити с прах, изсушете
щепсела напълно или го почистете от праха.
Може да ви удари ток в следствие на прекалената влага.
Уверете се, че сте свързали захранващия кабел към заземена
мрежа. (С изключение на незаземени устройства.)
Може да ви удари ток или да се нараните.
Фиксирайте напълно захранващия кабел в контакта. Ако
захранващият кабел не е фиксиран напълно, може да възникне
пожар.
Уверете се, че захранващият кабел не се допира до горещи
предмети, като например печка.
Това може да доведе до токов удар или пожар.
Не поставяйте тежки предмети или самия продукт върху
захранващи кабели.
В противен случай това може да доведе до опасност от пожар или
токов удар.
Огънете кабела на антената между вътрешната и външната част
на сградата, за да предотвратите попадането на дъждовни капки
в него.
Това може да доведе до повреда, причинена от вода, в продукта и
да причини токов удар.
При монтаж на телевизора на стена внимавайте да не го
монтирате чрез окачване на захранващия кабел и кабелите за
сигнал на гърба на телевизора.
Това може да доведе до пожар и токов удар.