LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 111

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

БЪЛГАРСКИ
3
Не включвайте прекалено много електрически устройства в един
електрически контакт с няколко извода.
В противен случай това може да доведе до пожар поради
прегряване.
Не изпускайте продукта и не позволявайте да се преобърне,
докато свързвате външни устройства.
В противен случай това може да доведе до нараняване или
повреда на продукта.
Desiccant
Пазете опаковъчния материал против влага и пластмасовата
опаковка далече от достъпа на деца.
Веществата против овлажняване са вредни при поглъщане. При
поглъщане на такова вещество по погрешка предизвикайте
повръщане на пострадалия и го отведете в най-близката болница.
Освен това виниловата опаковка може да причини задушаване.
Дръжте я далече от достъпа на малки деца.
Не позволявайте на децата си да се качват върху телевизора или
да се далече към него.
В противен случай той може да падне, което да причини сериозно
нараняване.
Изхвърляйте използваните батерии внимателно, за да не
допуснете дете да ги изяде.
Ако това се случи, заведете го незабавно на лекар.
Не поставяйте електрически проводници (като например метален
прибор за хранене) в единия край на захранващия кабел, докато
другият е свързан с входящия терминал за захранване (стенния
контакт). Освен това не докосвайте захранващия кабел веднага
след вкарването му в електрическия контакт.
Може да ви удари ток. (в зависимост от модела)
Не поставяйте и не съхранявайте запалими вещества в близост
до уреда. Има опасност от експлозия или пожар, причинен от
невнимателното поставяне на запалими вещества.
Не изпускайте метални предмети като например монети, фиби
за коса, прибори за хранене или кабели върху уреда, както и
запалими предмети като хартия и кибрит. Децата трябва да
внимават особено. Може да възникне токов удар, пожар или
нараняване. Ако в продукта попадне чужд предмет, изключете
захранващия кабел и се свържете със сервизния център.
Не разпръсквайте вода върху продукта и не го почиствайте
със запалимо вещество (разтворите или бензен). Това може да
причини пожар или токов удар.
Не позволявайте удар или падане на предмети върху уреда и не
удряйте екрана с предмети.
Може да се нараните или продуктът да се повреди.
Никога не докосвайте този уред или антената по време на
гръмотевични бури или светкавици.
Може да ви удари ток.
Никога не докосвайте стенния контакт, когато има изтичане на газ,
отворете прозорците и проветрете.
Това може да причини пожар чрез искра или възпламеняване.