LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 112

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

4
БЪЛГАРСКИ
Не разглобявайте, поправяйте или променяйте уреда по свое
усмотрение.
Това може да причини пожар или токов удар.
Свържете се със сервизния център за проверка, калибриране или
поправка.
Ако възникне някое от следните състояния, изключете продукта
незабавно и се свържете с местния сервизен център:
t
продуктът е бил подложен на удар;
t
продуктът е повреден;
t
в продукта са навлезли чужди предмети;
t
от продукта излиза дим или странна миризма.
Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.
Ако възнамерявате да не използвате уреда дълго време, извадете
щепсела на захранващия кабел от контакта.
Запрашването може да причини пожар, а влошаване на качеството
на изолационните материали може да стане причина за изтичане
на ток, токов удар или пожар.
Уредът не трябва да бъде излаган на капки вода или пръскане
и върху него не трябва да бъдат поставяни предмети, пълни с
течности, като например вази.
Не поставяйте продукта на стена, ако може да бъде изложен на
олио или пръски от олио. Това може да повреди продукта и да
доведе до падане поради хлъзгане.
Ако в продукта (например AC адаптер, захранващ кабел,
телевизор) навлезе вода или друга субстанция, изключете
захранващия кабел и незабавно се свържете със сервизния
център. В противен случай това може да доведе до пожар или
токов удар.
Използвайте само препоръчан AC адаптер и захранващ кабел,
одобрени от LG Electronics. В противен случай това може да
доведе до пожар, токов удар, неизправност или деформиране на
продукта.
Никога не демонтирайте AC адаптера или захранващия кабел.
Това може да доведе до пожар или токов удар.
ВНИМАНИЕ
Монтирайте уреда на места без радиочестотна енергия.
Трябва да има достатъчно разстояние между външната антена и
захранващите кабели, за да не се допусне тя да се докосва до тях
дори ако антената падне. Това може да причини токов удар.
Не поставяйте продукта на места като нестабилни рафтове или
наклонени повърхности Освен това избягвайте места, където има
вибрации или продуктът няма пълна опора. В противен случай той
може да падне или да се обърне, което да доведе до нараняване
или повреда на продукта.
Ако поставите телевизора на стойка, трябва да предприемете
действия да предотвратите преобръщането на продукта. В
противен случай той може да падне, което да причини нараняване.
Ако планирате да монтирате продукта на стена, прикрепете
стандартна конзола за монтаж VESA (допълнителни части) към
гърба на продукта. Когато монтирате конзолата за стена (до-
пълнителни части) към уреда, прикрепете я внимателно, за да не
падне.