LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 113

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

БЪЛГАРСКИ
5
Използвайте само приложенията/ аксесоарите, указани от
производителя.
При монтиране на антената се консултирайте с квалифициран
техник. Това може да доведе до опасност от пожар или токов удар.
Препоръчваме да поддържате разстояние, поне 2 до 7 пъти по-
голямо от диагонала на екрана, когато гледате телевизия.
Ако гледате телевизия за по-продължително време, това може да
доведе до замъглено зрение.
Използвайте само определения тип батерии.
Това може да повреди дистанционното управление.
Не смесвайте стари и нови батерии.
Това може да причини прегряване и отичане на батериите.
Батериите не трябва да бъдат излагани на прекомерна топлина.
Дръжте далеч от пряка слънчева светлина, горящ огън и
електрически нагревателни уреди.
НЕ поставяйте акумулаторни батерии в зарядното устройство.
Уверете се, че няма предмети между дистанционното управление
и сензора.
Сигналът от дистанционното управление може да бъде смутен
от слънчева или друга силна светлина. В такъв случай затъмнете
помещението.
При свързване на външни устройства като игрални видео конзоли
се уверете, че свързващите кабели са достатъчно дълги.
В противен случай, продуктът може да падне, което да доведе до
нараняване или повреда на продукта.
Не изключвайте/включвайте продукта, като изваждате или
поставяте захранващия кабел в стенния контакт. (Не използвайте
захранващия кабел за ключ.) Това може да причини механична
повреда или токов удар.
Спазвайте указанията за монтаж по-долу, за да предотвратите
прегряване на продукта.
t
Разстоянието между продукта и стената трябва да е поне 10
см.
t
Не поставяйте продукта на място без вентилация (напр.
етажерка или в шкаф).
t
Не поставяйте продукта върху мокет или възглавница.
t
Уверете се, че вентилационните отвори не са блокирани от
кърпа или завеса.
В противен случай може да възникне пожар.
Внимавайте да не докосвате вентилационните отвори, когато
гледате телевизия продължително време, тъй като могат да
се нагорещят. Това не се отразява на действието или работните
характеристики на продукта.
Периодично преглеждайте кабела на уреда си и ако външният
му вид показва повреда или влошено състояние, извадете
захранващия кабел от контакта, прекратете употребата на уреда и
сменете захранващия кабел със същата резервна част за подмяна
при упълномощен сервизен център.
Предотвратете събирането на прах върху щифтовете на щепсела
или контакта. Това може да предизвика опасност от пожар.