LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 114

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

6
БЪЛГАРСКИ
Предпазвайте захранващия кабел от физически или химически
повреди като огъване, прищипване, защипване във врати или
настъпване. Обръщайте особено внимание на щепселите, стенните
контакти и мястото, където кабелът влиза в уреда.
Не натискайте силно върху панела с тежки или остри предмети,
като например гвоздей, химикалка или молив и не драскайте
панела.
Избягвайте да докосвате екрана или да задържате пръста(ите)
си върху него продължително време. Ако го направите, може да
причините временни смущения на екрана.
При почистване на продукта и компонентите му първо изключете
захранването и го избършете с мека кърпа. Прилагането
на прекомерен натиск може да доведе до драскотини или
обезцветяване. Не пръскайте вода и не избърсвай-те с влажна
кърпа. Никога не използвайте препарат за стъкло, автомобилни
или промишлени разредители, абразивни материали или вакса,
бензен, спирт и т.н., които могат да повредят продукта и панела.
В противен случай това може да доведе до пожар, токов удар или
повреда на продукта (деформиране, корозия или повреда).
Докато този уред е свързан към стенен контакт с променлив ток,
връзката с източника на захранването не се прекъсва, дори когато
изключите уреда от КЛЮЧА.
При изключване на кабела хващайте щепсела и ги изваждайте. Ако
проводниците в захранващия кабел бъдат прекъснати, това може
да причини пожар.
При преместване на продукта не забравяйте първо да изключите
захранването. След това изключете захранващите кабели,
кабелите на антената и всички свързващи кабели.
Телевизорът или захранващият кабел може да бъдат повредени,
което да причини опасност от пожар или токов удар.
При преместване или разопаковане на продукта работете по
двойки, тъй като той е тежък. В противен случай може да
възникне нараняване.
Свързвайте се със сервизния център веднъж годишно за
почистване вътрешността на уреда.
Натрупалият се прах може да причини механична неизправност.
Обслужването трябва да се извършва от квалифицирани техници.
Необходим е сервиз, когато уредът е повреден по някакъв начин,
като например захранващият кабел или щепсел са повредени,
върху уреда е била разлята течност или са паднали предмети,
уредът е бил изложен на дъжд, влага, не работи нормално или е
бил изпускан.
Ако продуктът е студен при докосване, е възможно при
включването му да се появи леко примигване. Това е нормално и
не е признак за наличие на проблем с продукта.
Панелът е високо технологичен продукт с разделителна способност
от два до шест милиона пиксела. Може да виждате малки черни
точки и/или точки с ярки цветове (червени, сини или зелени)
С РАЗМЕР 1 ppm на панела. Това не е неизправност и не оказва
влияние върху производителността и надеждността на продукта.
Този феномен възниква и при продукти от други производители и
не е причина за замяна или възстановяване на платената сума.