LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 119

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

БЪЛГАРСКИ
11
1 Поставете и затегнете шарнирните болтове или конзолите и
болтовете на гърба на телевизора.
t
Ако на нивото на шарнирните болтове има поставени болтове,
най-напред извадете болтовете.
2 Монтирайте конзолите на стената с помощта на болтовете.
Напаснете местоположението на конзолата за стена с
шарнирните болтове на гърба на телевизора.
3 Напаснете местоположението на конзолата за стена с
шарнирните болтове на гърба на телевизора.
Непременно дръжте въжето хоризонтално спрямо
повърхността.
ВНИМАНИЕ
t
Не допускайте качване или овесване на деца на телевизора.
ЗАБЕЛЕЖКА
t
Използвайте достатъчно устойчива и голяма платформа или
шкаф, за да осигурите поддръжка за телевизора.
t
Не се предоставят конзоли, болтове и въжета. Можете да
получите допълнителни аксесоари от местния дилър.
Монтаж на стена
Внимателно монтирайте допълнителна конзола за стена на гърба
на телевизора и след това на здрава стена, перпендикулярно
спрямо пода. Когато монтирате телевизора на повърхности
от други строителни материали, моля, обърнете се към
квалифицирани специалисти.
LG препоръчва монтажът на стена да се извърши от квалифициран
професионалист. Ние препоръчваме да използвате LG стойка за
монтиране на стена.
Ако не използвате LG стойка за монтиране на стена, моля
използвайте стойка за стенен монтаж, като устройството е
подходящо закрепено към стената с достатъчно пространство, за
да се даде възможност за свързване на външни устройства.
10
см
10
см
10
см
10
см
Непременно използвайте винтове и конзоли за стена, които
отговарят на стандартите VESA. В следната таблица са представени
стандартните размери на комплектите при монтаж на стена.
Закупува се отделно (Конзола за монтаж
на стена)
Модел
32/40/43LF63**
32LF65**
49/55LF63**
VESA (A x B)
200 x 200
300 x 300
Стандартен винт
M6
M6
Брой винтове
4
4
Конзола за монти-
ране на стена
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Модел
42/50/55LF65**
VESA (A x B)
400 x 400
Стандартен винт
M6
Брой винтове
4
Конзола за монти-
ране на стена
LSW440B
MSW240
A
B
ВНИМАНИЕ
t
Най-напред изключете захранването и след това преме
стете или
монтирайте телевизора. В противен случай може да въ
зникне
токов удар.
t
Премахнете стойката, преди да монтирате телевизора
на конзола
за стена, като изпълните закрепянето на стойката в
обратен ред.
t
Ако монтирате телевизора на тавана или на стена под
наклон,
може да падне и да причини сериозно нараняване. Изп
олзвайте
одобрени от LG конзоли за монтаж на стена и се обръ
щайте към
местния представител или квалифициран специалист.
Не се покрива от гаранцията, когато използвате стой
ка за монтаж
на стена от друга фирма.
t
Не пренатягайте винтовете, тъй като това може да пр
ичини
повреда на телевизора и да доведе до отпадане на га
ранцията ви.
t
Използвайте винтове и конзоли за стена, които отгов
арят
на стандарта VESA. Всяка повреда или нараняване пор
ади
неправилна употреба или използване на неподходящ ак
сесоар не
се обхващат от гаранцията.
ЗАБЕЛЕЖКА
t
Използвайте винтовете, които са посочени в специфика
цията на
винтовете на стандарта VESA.
t
Комплектът за монтаж на стена съдържа ръководство за
инсталация и необходимите за целта части.
t
Конзолата за монтаж на стена е допълнително оборудв
ане.
Можете да получите допълнителни аксесоари от местни
я дилър.
t
Дължината на винтовете може да е различна в зависим
ост
от конзолата за стена. Уверете се, че използвате по
дходящата
дължина.
t
Допълнителна информация ще откриете в ръководството
,
предоставено със стойката за стена.